GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-29784 (『大漢和辞典』29784) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𦞤 (u267a4) (u267a4-jv) (=koseki-332260) (=dkw-29784) (=u267a4)
異體字: (u43e4)
[異體字(民國教育部)]
(u43e4-jv) (=koseki-327910) (=dkw-29393) (=u43e4)
(hkcs_m43e4)
(u56df)
[異體字(漢語大字典)]
(u56df-07-var-001)
(u56df-08)
(u56df-itaiji-004)
(u56df-itaiji-005)
(u56df-itaiji-006)
(u56df-itaiji-008)
(u56df-itaiji-009)
(u56df-j) (=u56df) (=zihai-043141) (=u56df-ue0100) (=koseki-053610) (=juki-56df) (=jmj-008821) (=dkw-04691) (=aj1-17410)
(u56df-t)
(u56df-var-001)
(k5-0e71)
(k5-0e7d)
(u2ff0-u209da-u9801) (=zihai-158410)
(u2ff0-u6031-u9801) (=zihai-158736)
(u2ff0-u7536-u9801) (=zihai-158236)
(u2ff1-u2e8a-u2053f)
(u2ff4-cdp-8cc8-cdp-88c0) (=u56df-itaiji-003)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba) (=cbeta-08037) (=u56df-itaiji-007)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba-var-001) (=u56df-08-itaiji-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u53c8)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-002)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405) (=u56df-itaiji-001)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405-var-001) (=u56df-itaiji-002)
(zihai-010039)
(zihai-010247)
(zihai-158007)
(zihai-158035)
(zihai-158251)
(zihai-158438)
(zihai-159038)
(ebag_s215-047)
(hkcs_m56df)
(hkcs_m56df-p01-s00)
(hkcs_m56df-p03-s00)
(hkcs_m56df-p0306-s00)
(univerx_u26953)
(u80cf)
[異體字(漢語大字典)]
(u80cf-itaiji-001)
(u80cf-j) (=u80cf) (=dkw-29370) (=u80cf-ue0100) (=koseki-327710) (=juki-80cf) (=aj1-19698)
(zihai-010545)
(zihai-010553)
(hkcs_m80cf)
(hkcs_u80cf)
𦛛 (u266db)
[異體字(漢語大字典)]
(u266db-jv) (=u266db) (=dkw-29533) (=koseki-329420)
(u2ff0-u8089-u8f9b)
𩚹 (u296b9)
[疑難字續考]
(u296b9-g)
(u296b9-jv) (=u296b9) (=koseki-499400) (=dkw-44112) (=u296b9-ue0100) (=juki-bf1a)
(koseki-498980) (=u296b9-ue0101) (=juki-bf1b)
(u2ff0-u9963-u4ee4) (=sawn-f7f0c)
𩝪 (u2976a)
[疑難字續考]
(u2976a-jv) (=koseki-502460) (=dkw-44331) (=u2976a)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部