GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m5c7e (ユーザー hkcs 占有グリフ m5c7e) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5c7e) (u5c7e-03)
(u5c7e-07-var-001)
(u5c7e-g)
(u5c7e-g03)
(u5c7e-jv) (=u5c7e) (=koseki-089590) (=dkw-07899)
(u5c7e-t)
(u5c7e-var-001) (=jmj-010404)
(hkcs_m5c7e)
(hkcs_m5c7e-p03-s00)
(hkcs_m5c7e-p04-s00)
異體字: (u5c71)
[入管正字]
(u5c71-01)
(u5c71-01-var-001)
(u5c71-01-var-002)
(u5c71-03)
(u5c71-04)
(u5c71-04-var-001)
(u5c71-04-var-002)
(u5c71-05)
(u5c71-g) (=u5c71-v) (=juchen-250000) (=zihai-043701)
(u5c71-g01)
(u5c71-g03) (=hkcs_u5c71-03)
(u5c71-g04) (=hkcs_u5c71-04)
(u5c71-g05)
(u5c71-itaiji-001) (=haradanaomi_hkrm-05106720) (=ka-kc00940)
(u5c71-itaiji-002)
(u5c71-itaiji-003)
(u5c71-itaiji-004)
(u5c71-itaiji-005)
(u5c71-itaiji-006)
(u5c71-itaiji-007)
(u5c71-itaiji-008)
(u5c71-itaiji-009)
(u5c71-j) (=kaido_hkrm-09127421) (=toikawa_hkrm-03022141) (=inaz_hkrm-08045511) (=inaz_hkrm-08036721) (=inaz_hkrm-08036341) (=hdic_hkrm-03104441) (=haradanaomi_hkrm-05106710) (=kaido_hkrm-03104441) (=dkw-07869) (=gt-09897) (=jmj-010392) (=aj1-02177) (=koseki-089260) (=u2f2d) (=u5c71-ue0100) (=qin-ff002) (=juki-5c71) (=geog-qin-2002) (=u5c71-k) (=u5c71)
(u5c71-t) (=u5c71-h)
(u5c71-t01)
(u5c71-t03)
(u5c71-t04)
(u5c71-t05)
(cbeta-15699)
(cdp-87c8)
(cdp-87c8-var-002) (=z-sat04241) (=cbeta-07425)
(san-ty-00036)
(u18b9d)
(u1f5fb)
(u2ff1-u2ffb-u4eba-u4ece-u4e00)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u4eba-u3405)
(u2ff6-u51f5-u4eba) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-011)
(u2ff6-u51f5-u4eba-var-001)
(u2ffa-u20003-u2ffb-u200cd-u200cd)
(u2ffa-u200ca-u4e28) (=cdp-87c8-var-001)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-001) (=u5c71-07-itaiji-001)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-002)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-003)
(u2ffb-u21fe8-cdp-89a6)
(utc-00806)
(zihai-000553)
(zihai-018706)
(zihai-038832)
(zihai-039031)
(zihai-043702)
(zihai-043704)
(chunichidaijiten_shan18ed0)
(dsknmt_hkrm-08019441)
(ebag_s017-006)
(hkcs_m5c71)
(hkcs_m5c71-p01-s00)
(hkcs_m5c71-p01-s01)
(hkcs_m5c71-p01-s10)
(hkcs_m5c71-p01-s20)
(hkcs_m5c71-p02-s00)
(hkcs_m5c71-p03-s00)
(hkcs_m5c71-p03-s01)
(hkcs_m5c71-p04-s00)
(hkcs_m5c71-p04-s01)
(hkcs_m5c71-p05-s00)
(hkcs_m5c71-p14-s00)
(hkcs_u5c71)
(hkcs_u5c71-01)
(kamiyo_chars-u5c6e-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u5c6e-itaiji-002)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-068)
(n-gtwinppx_u5c71)
(yukihisa0119_aiueo004)
(u8278)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u8278-03)
(u8278-03-var-001)
(u8278-03-var-002)
(u8278-03-var-003)
(u8278-03-var-004)
(u8278-03-var-005)
(u8278-03-var-006)
(u8278-09)
(u8278-g) (=zihai-025103)
(u8278-g03)
(u8278-g09)
(u8278-itaiji-001)
(u8278-j) (=u8278) (=gt-39704) (=dkw-30638) (=juki-8278) (=u8278-k) (=u8278-v) (=aj1-06322) (=u8278-ue0100) (=koseki-342040) (=u2f8b)
(u8278-t) (=twedu-a03469-005) (=twedu-b03776)
(u8278-t03)
(u8278-t09)
(u8278-var-001)
(cdp-88c6-var-001)
(cdp-88c6-var-005)
(cdp-88c6-var-006)
(twedu-a02984-004) (=dsknmt_hkrm-08001210)
(twedu-a03469-018) (=twedu-a01353-005)
(u2ff0-u5c6e-u53c8)
(u2ff0-u5c6e-u53c8-var-001)
(u2ff0-u5c6e-u5c71)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-001)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-002)
(u2ff1-ufa3c-ufa3c)
(u2ffb-u2ff1-u51f5-u4e00-u5c6e)
(hkcs_m8278)
(hkcs_u8278)
(kamiyo_chars-u8278-09-var-001)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部