GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-181370 (法務省 戸籍統一文字 181370) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u6b1a) (u6b1a) (=dkw-15970) (=jmj-014739) (=koseki-181370)
(zihai-121011)
(hkcs_m6b1a)
異體字: (u9e97)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u9e97-01-var-001)
(u9e97-07)
(u9e97-g)
(u9e97-g01)
(u9e97-g02)
(u9e97-h)
(u9e97-itaiji-002)
(u9e97-itaiji-003)
(u9e97-itaiji-004)
(u9e97-itaiji-005)
(u9e97-itaiji-006)
(u9e97-j) (=u9e97-ue0102) (=u9e97-ue0100) (=u9e97) (=koseki-539450) (=juki-9e97) (=aj1-04023)
(u9e97-t)
(u9e97-t02)
(u9e97-var-001)
(u9e97-var-002)
(u9e97-var-003)
(u9e97-var-004)
(jmj-029806)
(koseki-539290)
(koseki-539300)
(koseki-901360) (=tron-09-845b) (=juki-ac98)
(sdjt-20699)
(toki-01101250)
(u1b101) (=ninjal-420030010) (=jmj-090269)
(u2ff1-u20b9b-u2ff5-u5182-u4e95)
(u2ff1-u20b9b-u518f-var-002)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f) (=u9e97-itaiji-001) (=extf-08392)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-02-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-var-001) (=zihai-172630)
(u2ff1-u2ff0-u96e8-u96e8-u9e7f)
(u2ff1-u660d-u22256)
(u2ff1-u660d-u22256-var-001)
(uf988) (=uf988-k) (=aj1-13516) (=dkw-47663) (=u9e97-ue0101) (=j83-4e6f) (=u9e97-ufe00) (=juki-c068) (=u9e97-ue0103) (=u9e97-k)
(zihai-004244)
(ebag_s198-037)
(fitzgerald_u-1b101)
(hkcs_m9e97)
(hkcs_m9e97-p01-s00)
(hkcs_m9e97-p02-s00)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-234)
𣜡 (u23721)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字續考]
(u23721) (=dkw-h0279)
(hkcs_m23721)
𦪶 (u26ab6)
[異體字(漢語大字典)]
(u26ab6) (=dkw-30578) (=koseki-341310)
(u2ff0-u821f-u5f56)
(zihai-121647)
(hkcs_m26ab6)
𦫆 (u26ac6)
[異體字(漢語大字典)]
(u26ac6) (=koseki-341470) (=dkw-30592)
𦫈 (u26ac8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26ac8) (=dkw-30594) (=koseki-341490)
(u26ac8-var-001)
(hkcs_m26ac8)
𧑝 (u2745d)
[疑難字續考]
(u2745d) (=dkw-33636) (=koseki-382570)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部