GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a03485-016 (台湾教育部異体字字典 A03485-016) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𦯨 (u26be8) (u26be8)
(koseki-349240) (=dkw-31109)
(twedu-a03485)
(twedu-n00442) (=twedu-a03485-016) (=u26be8-t)
異體字: (u44aa)
[異體字(民國教育部)]
(u44aa)
(koseki-345200) (=jmj-003991) (=dkw-30844) (=u44aa-kv)
(twedu-c11447) (=twedu-n00442-002) (=u44aa-t)
(zihai-025809)
(hkcs_m44aa)
(u8349)
[異體字(漢語大字典)]
(u8349-j) (=zihai-025930) (=u8349-ue0101) (=u8349-ue0100) (=u8349-g) (=u8349) (=otakusei_hkrm-03086543) (=otakusei_hkrm-03083122) (=koseki-345420) (=juki-8349) (=jmj-021875) (=j90-4170) (=hdic_hkrm-03086543) (=hdic_hkrm-03083122) (=gt-40157) (=fzyouhei_u8349) (=dkw-30945d) (=aj1-02802)
(u8349-t) (=u8349-h) (=twedu-b03776-002) (=twedu-a03469)
(u8349-var-001) (=u8349-ue0102) (=u8349-k) (=koseki-346900) (=juki-b97f) (=gt-40452)
(u8349-var-002) (=twedu-b03776-004) (=gt-69515)
(cbeta-31997)
(dkw-30945)
(twedu-a03469-011)
(twedu-a03469-016-2)
(u2ff1-u4491-u65e9) (=twedu-a03469-014) (=gt-71493)
(hkcs_m8349)
(hkcs_m8349-p02-s00)
(hkcs_u8349)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-104)
(u83bd)
[異體字(民國教育部)]
(u83bd-j) (=zihai-025906) (=u83bd-ue0109) (=u83bd-ue0102) (=u83bd-ue0100) (=u83bd) (=koseki-345870) (=k0-5855) (=juki-83bd) (=j90-684f) (=aj1-06392)
(u83bd-k)
(u83bd-t) (=twedu-a03485)
(u83bd-ue0103) (=koseki-353220)
(u83bd-ue0105) (=toki-01078590) (=juki-b9af)
(u83bd-ue0106) (=juki-b993) (=cbeta-12130)
(u83bd-var-001)
(u83bd-var-002) (=zihai-026820) (=dkw-31132)
(u83bd-var-003) (=u83bd-ue0108)
(u83bd-var-004)
(aj1-14204) (=zihai-026331) (=u83bd-ue0107) (=u83bd-ue0101) (=u83bd-g) (=koseki-347960)
(dkw-31130)
(twedu-a03485-001)
(twedu-a03485-007)
(twedu-a03485-008) (=twedu-a03218-003)
(twedu-a03485-009-1)
(twedu-a03485-010)
(u2f99d) (=koseki-350310) (=u83bd-ufe00) (=u83bd-ue0104)
(u2ff1-u8279-u5930)
(u2ff3-u8279-u592a-u5f00)
(u2ff3-u9fb7-u201a2-u5efe)
(ebag_s140-314)
(hkcs_m83bd)
(hkcs_m83bd-p01-s00)
(hkcs_m83bd-p02-s00)
(hkcs_m83bd-p02-s01)
(hkcs_m83bd-p02-s02)
(hkcs_u83bd)
𦳕 (u26cd5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26cd5) (=zihai-027432)
(dkw-31392)
(koseki-353830)
(twedu-a03469-004-1) (=u2f9a6-t)
(twedu-a03469-012) (=u26cd5-t) (=twedu-n00442-001)
(u2f9a6) (=u26cd5-ufe00)
(hkcs_m26cd5)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部