GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff3-u37a2-u516b-u5189-var-001 (漢字構造記述(IDS)「⿳㞢八冉」 別字形) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4e3b) (u4e3b-01)
(u4e3b-01-var-001)
(u4e3b-01-var-002)
(u4e3b-02)
(u4e3b-02-var-001)
(u4e3b-02-var-002)
(u4e3b-02-var-003)
(u4e3b-02-var-004)
(u4e3b-04)
(u4e3b-09)
(u4e3b-itaiji-001)
(u4e3b-j) (=hitsujun-u4e3b-005) (=u4e3b-ue0102) (=u4e3b-ue0100) (=u4e3b-k) (=u4e3b-g) (=u4e3b) (=sawd-06514) (=lgccc-0025) (=kx-008020) (=kx-0080020) (=koseki-001140) (=juki-4e3b) (=jmj-006362) (=hkcs_u4e3b) (=fzyouhei_u4e3b) (=aj1-02323)
(u4e3b-t) (=u4e3b-h)
(u4e3b-t01)
(u4e3b-t02)
(u4e3b-v)
(aj1-13812) (=u4e3b-ue0101) (=jmj-006363) (=dkw-00100) (=gt-00137) (=u4e3b-ue0103)
(gt-00138)
(koseki-001170) (=juki-ad1e)
(sawn-f3010)
(u18c54)
(u2ff1-u4e3f-u248e9)
(u2ff3-u37a2-u516b-u5189)
(u2ff3-u37a2-u516b-u5189-var-001)
(zihai-002329) (=juchen-480501)
(hkcs_m4e3b)
(hkcs_m4e3b-p01-s00)
(hkcs_m4e3b-p02-s00)
(hkcs_m4e3b-p02-s01)
(hkcs_m4e3b-p02-s02)
(hkcs_u4e3b-02)
異體字: (u4e36)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e36-g)
(u4e36-itaiji-001)
(u4e36-itaiji-002)
(u4e36-itaiji-003)
(u4e36-itaiji-004)
(u4e36-j) (=hitsujun-u4e36-001) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-111) (=kx-0080012) (=unstable-u1b504) (=juchen-480000) (=gt-00128) (=zihai-002301) (=cbeta-10787) (=u4e36-t) (=u4e36-k) (=u4e36-h) (=c3-2122) (=hkcs_stroke4) (=jmj-006357) (=fzyouhei_u4e36) (=chanhenryfaihang_stroke-d) (=hkcs_u4e36) (=aj1-04095) (=u31d4) (=dkw-00091) (=u4e36-ue0100) (=koseki-001060) (=u2f02) (=cdp-8b41) (=juki-4e36) (=kx-008012) (=u4e36)
(u4e36-var-001)
(cbeta-15365)
(u00b7) (=aj1-00117) (=u11aef) (=u1091f) (=u16eb) (=u0387) (=u2027) (=u22c5) (=u2e31)
(hkcs_m4e36)
(yuuji0425_e0017)
(u70b7)
[異體字(漢語大字典)]
(u70b7) (=dkw-18965) (=aj1-14753) (=koseki-213630) (=u70b7-k) (=u70b7-ue0100) (=juki-70b7) (=jsp-4957) (=u70b7-ue0101) (=jmj-016346)
(u70b7-ue0102) (=jmj-016347) (=koseki-213850)
(hkcs_m70b7)
(hkcs_u70b7)
(u9fb6)
[関連字(その他)]
(u9fb6-01)
(u9fb6-03) (=gu-09fb6) (=hkcs_u9fb6-03) (=u9fb6-g) (=ce-7e31) (=fzyouhei_u9fb6)
(u9fb6-03-var-001)
(u9fb6-04)
(u9fb6-08)
(u9fb6-14)
(u9fb6-jv) (=u9fb6-u) (=u9fb6) (=toki-01102100) (=cbeta-10811) (=utc-00079)
(u9fb6-var-001) (=cdp-8b77) (=utc-00823) (=twedu-a02623-003)
(u9fb6-var-002) (=cdpo-9f4a)
(u18b5d)
(u2ff1-u20006-u4e5b)
(u2ff1-u20006-u4e5b-var-001)
(u2ff1-u20006-u4e5b-var-002)
(u2ffa-u9fb6-u4e36)
(hkcs_m9fb6)
(hkcs_m9fb6-p03-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部