GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-13461 (Adobe-Japan-1文字コレクション 13461) (@14)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u677e) (u677e-g)
(u677e-j) (=inaz_hkrm-08035541) (=linchuyi_hkrm-02133711) (=u677e) (=u677e-ue0102) (=u677e-ue0100) (=koseki-163500) (=juki-677e) (=jmj-013667) (=j90-3e3e) (=aj1-02470)
(u677e-k)
(u677e-t)
(u677e-var-001)
(aj1-13461) (=u677e-ue0103) (=u677e-ue0101) (=juki-b2fd) (=jmj-013668) (=j83-3e3e) (=dkw-14516)
(toki-01042810)
(u2ff0-u516c-u6728)
(u2ff0-u624c-u2ffb-u4e36-u53b6)
(u2ff0-u6728-u004b)
(unstable-bsh-f8c0)
(zihai-074209)
(zihai-075019)
(zihai-076121)
(zihai-113228)
(ebag_s075-317)
(hdic_hkrm-03086741)
(hkcs_m677e)
(hkcs_m677e-p02-s00)
(hkcs_m677e-p02-s10)
(hkcs_m677e-p03-s00)
(hkcs_m677e-p04-s00)
(hkcs_u677e)
(otakusei_hkrm-03086623) (=hdic_hkrm-03086623)
(otakusei_hkrm-03086730) (=hdic_hkrm-03086730)
異體字: (u37e3)
[入管正字]
(u37e3)
(hkcs_m37e3)
(u3ba4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3ba4) (=hdic_hkrm-03086741) (=u3ba4-ue0101) (=u3ba4-ue0100) (=koseki-172160) (=juki-3ba4) (=jmj-001772) (=dkw-15227) (=aj1-17834)
(toki-01045380) (=u3ba4-ue0102)
(hkcs_m3ba4)
(u5eba)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5eba) (=dkw-09383) (=koseki-106080) (=jmj-011021)
(hkcs_m5eba)
(u6780)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6780) (=u6780-ue0100) (=koseki-163510) (=juki-6780) (=jmj-013670) (=gt-18477) (=dkw-14517) (=aj1-19445)
(zihai-011414)
(hkcs_m6780)
(u67a9)
[関連字(JIS X 0212)]
(u67a9-itaiji-001)
(u67a9-itaiji-002)
(u67a9-j) (=waseikanji-no-jiten-0779) (=u67a9-ue0102) (=u67a9-ue0100) (=u67a9) (=koseki-164130) (=juki-67a9) (=jmj-013714) (=j90-5b40) (=gt-18479) (=dkw-h0251) (=aj1-05155)
(u67a9-var-001) (=gt-70677) (=waseikanji-no-jiten2014-0933)
(j83-5b40) (=u67a9-ue0101) (=aj1-13549) (=juki-b2f8) (=u67a9-ue0103) (=jmj-013715)
(jmj-013582) (=juki-6730) (=u67a9-ue0104)
(toki-01043290)
(hkcs_m67a9)
(u67d7)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[関連字(その他)]
(u67d7-j) (=u67d7-ue0101) (=u67d7-ue0100) (=u67d7) (=koseki-164740) (=jx1-2000-755b) (=juki-67d7) (=jmj-013765) (=dkw-14625) (=aj1-14623)
(u67d7-var-001) (=nyukan-f15c)
(cbeta-06959)
(juki-b30a) (=u67d7-ue0102) (=toki-01043440) (=jmj-059711)
(hkcs_m67d7)
(hkcs_u67d7)
(u68a5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u68a5) (=u68a5-ue0101) (=u68a5-ue0100) (=koseki-167630) (=juki-68a5) (=jmj-014001) (=aj1-14634)
(u68a5-g)
(u68a5-var-001) (=u68a5-ue0102) (=juki-b026) (=jmj-014002) (=dkw-14869)
(toki-01044410) (=u68a5-ue0103)
(hkcs_m68a5)
(u9b06)
[←简化字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9b06) (=u9b06-ue0101) (=u9b06-ue0100) (=koseki-514940) (=juki-9b06) (=dkw-45484) (=aj1-07287)
(u9b06-itaiji-001)
(u9b06-t)
(juki-bffa) (=u9b06-ue0102)
(hkcs_m9b06)
(hkcs_u9b06)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部