GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-35702 (『大漢和辞典』35702) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u8add) (u8add) (=linchuyi_hkrm-05059610) (=u8add-ue0100) (=koseki-405180) (=juki-8add) (=dkw-35702) (=aj1-19810)
(zihai-060036)
(hkcs_m8add)
異體字: (u3960)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3960-j) (=u3960-ja) (=koseki-122600) (=juki-3960) (=jmj-001234) (=dkw-10903) (=u3960)
(hkcs_m3960)
(linchuyi_hkrm-06069510)
(linchuyi_hkrm-06069520)
(u80e5)
[異體字(漢語大字典)]
(u80e5-itaiji-001) (=otakusei_hkrm-02120220)
(u80e5-j) (=u80e5) (=dkw-29406) (=u80e5-ue0100) (=u80e5-k) (=koseki-328040) (=juki-80e5) (=aj1-06238)
(u80e5-t) (=twedu-a03309)
(twedu-a03309-002)
(twedu-a03309-003)
(twedu-a03309-004)
(twedu-a03309-005)
(twedu-a03309-007)
(twedu-a03309-008)
(twedu-a03309-009)
(twedu-a03309-012)
(u2ff1-u5df4-u65e5)
(u2ff1-u6b63-u6708)
(u2ff1-u7530-u808e) (=zihai-104205) (=twedu-a03309-006)
(u2ff1-u7530-u808e-var-001)
(zihai-089806)
(hdic_u80e5-var-001)
(hkcs_m80e5)
(linchuyi_u80e5-var-001)
(otakusei_hkrm-02120210)
諿 (u8aff)
[漢語俗字叢考]
(u8aff) (=linchuyi_hkrm-05059620) (=u8aff-ue0101) (=u8aff-ue0100) (=koseki-405710) (=juki-8aff) (=jmj-024648) (=aj1-22553)
(dkw-35754)
(koseki-406150) (=jmj-024649) (=u8aff-ue0102)
(u2ff0-u8ba0-u54a0) (=zihai-146811)
(hkcs_m8aff)
(hkcs_u8aff)
(u8c1e)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8c1e)
(hkcs_m8c1e)
𢝒 (u22752)
[異體字(民國教育部)]
(u22752) (=linchuyi_hkrm-06069531) (=koseki-123040) (=dkw-10966)
(hkcs_m22752)
𧩑 (u27a51)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u27a51-g)
(u27a51-i)
(u27a51-jv) (=linchuyi_hkrm-05059530) (=u27a51) (=koseki-404940) (=dkw-35683)
(u27a51-t)
(hkcs_m27a51)
𧫐 (u27ad0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27ad0) (=dkw-35846) (=koseki-406820)
(linchuyi_hkrm-05059540)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部