GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

gt-51684 (GT番号 051684) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𨑜 (u2845c) (u2845c-g) (=zihai-063223)
(u2845c-jv) (=waseikanji-no-jiten-1942) (=u2845c) (=koseki-438050) (=gt-51743) (=dkw-38731)
(u2845c-v)
(u2845c-var-001) (=u2845c-i) (=sawd-27505) (=sarashina_hkrm-01049630) (=gt-51684) (=cbeta-25760)
(zihai-063204)
(hkcs_m2845c)
異體字: (u5339)
[漢語俗字叢考]
(u5339-07-var-001)
(u5339-g) (=zihai-004405) (=u5339-v)
(u5339-j) (=u5339) (=u5339-ue0102) (=u5339-ue0100) (=koseki-030170) (=juki-5339) (=jmj-007818) (=j90-4924) (=aj1-03478)
(u5339-k)
(u5339-t) (=twedu-a00425)
(u5339-ue0103) (=dkw-02673) (=gt-03429) (=jmj-007817)
(u5339-var-001)
(aj1-13994) (=u5339-ue0101)
(irg2017-04278)
(koseki-030150)
(shincho-01095)
(twedu-a00425-001) (=twedu-a02067-006)
(twedu-a00425-002)
(twedu-a00425-003)
(twedu-a00425-004) (=t13-3c37)
(twedu-a00425-005)
(twedu-a00425-007)
(twedu-a00425-008)
(twedu-a00425-009)
(twedu-a00425-011-1)
(u2ff7-u5338-u4eba)
(u2ffa-u2ece-cdp-89e1) (=twedu-a00425-010) (=t13-3c36)
(u2ffa-u4e59-u5140) (=sawn-f7cd6)
(u2ffa-u8fb6-cdp-89e1) (=irg2017-04275)
(u2ffb-u4e05-u21fe8)
(u2ffb-u4e8c-u4e3f) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-333) (=u5339-07-itaiji-001) (=sawn-f383b) (=sawd-02523)
(zihai-004416)
(zihai-063314)
(hkcs_m5339)
(hkcs_m5339-p01-s00)
(hkcs_m5339-p04-s00)
(hkcs_u5339)
(kaido_u5339-var-001)
(tachanka_u5339)
(u758b)
[ユーザー]
[関連字(その他)]
(u758b-01)
(u758b-02)
(u758b-03)
(u758b-03-itaiji-001)
(u758b-04)
(u758b-04-itaiji-001)
(u758b-04-itaiji-002)
(u758b-04-itaiji-003)
(u758b-05)
(u758b-07-itaiji-001) (=zhangxinfang_hkrm-05089610)
(u758b-08-var-001)
(u758b-itaiji-001)
(u758b-itaiji-002)
(u758b-itaiji-003)
(u758b-j) (=zhangxinfang_hkrm-05089620) (=zhangxinfang_hkrm-05089540) (=dkw-21994) (=u758b-t) (=aj1-03479) (=koseki-246800) (=u2f66) (=u758b-k) (=u758b-ue0100) (=juki-758b) (=twedu-a02657) (=twedu-a00425-012) (=twedu-a02067-012) (=u758b)
(u758b-var-001)
(u758b-var-002)
(twedu-a00425-006) (=twedu-a02657-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-002)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-003)
(u2ffb-u5de5-u2ff0-u4e28-u4eba) (=zihai-000427)
(zihai-000428)
(hkcs_m758b)
(hkcs_m758b-p02-s00)
(hkcs_m758b-p03-s00)
(hkcs_m758b-p04-s00)
(hkcs_u758b-04)
(n-gtwinppx_u758b)
(n747_cpn-sat-s04a)
(toikawa_u758b-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部