GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m52f9-p05-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m52f9-p05-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u52f9) (u52f9-02)
(u52f9-02-var-001)
(u52f9-02-var-002)
(u52f9-02-var-003)
(u52f9-03)
(u52f9-04)
(u52f9-05)
(u52f9-05-var-001)
(u52f9-08)
(u52f9-10)
(u52f9-11)
(u52f9-11-var-001)
(u52f9-g) (=zihai-012701)
(u52f9-g03)
(u52f9-g05)
(u52f9-g10)
(u52f9-g11)
(u52f9-j) (=bsp_b0063) (=u52f9-k) (=u52f9-h) (=u52f9) (=jmj-007742) (=u52f9-ue0101) (=juki-52f9) (=gt-03202) (=dkw-02493) (=u52f9-ue0100) (=aj1-04294) (=u2f13) (=koseki-028950)
(u52f9-t) (=c1-2734) (=cbeta-07196) (=cdp-8b57)
(u52f9-t05)
(u52f9-v05)
(cdp-875e)
(cdp-875e-var-001)
(juki-ae52) (=u52f9-ue0102) (=jmj-007743)
(u3105) (=c1-2547)
(chanhenryfaihang_u52f9)
(hkcs_m52f9)
(hkcs_m52f9-p04-s00)
(hkcs_m52f9-p0405-s00)
(hkcs_m52f9-p05-s00)
(hkcs_m52f9-p05-s01)
(hkcs_m52f9-p05-s02)
(hkcs_m52f9-p05-s03)
(hkcs_u52f9)
(hkcs_u52f9-05)
(hkcs_u52f9-10)
(hulenkius_bopomofo-p-h)
異體字: (u2f13)
[康煕部首(非漢字)]
(u5305)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5305-01)
(u5305-01-itaiji-001)
(u5305-01-var-001)
(u5305-02)
(u5305-02-var-001)
(u5305-05)
(u5305-14)
(u5305-14-var-001)
(u5305-g01)
(u5305-itaiji-002)
(u5305-j) (=zihai-012723) (=u5305) (=u5305-ufe00) (=u5305-ue0102) (=u5305-ue0100) (=u2f829) (=koseki-029090) (=juki-5305) (=j90-4a71) (=dkw-02506d) (=aj1-03649)
(u5305-k01)
(u5305-k02)
(u5305-k05)
(u5305-k07)
(u5305-t) (=u5305-h)
(u5305-t02)
(u5305-v05)
(u5305-var-001)
(u5305-var-002)
(aj1-14019) (=zihai-012722) (=u5305-v) (=u5305-ue0101) (=jmj-007757) (=fzyouhei_u5305) (=u5305-ue0103) (=u5305-k) (=u5305-g) (=koseki-029080) (=juki-ae54) (=dkw-02506)
(jmj-007758)
(twedu-a00408-001)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5df3-u5341)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5df3-u5341-09)
(u2ff1-u2008a-u5df1)
(u2ff1-u2008a-u5df3-var-001) (=u2e39b-var-002)
(u2ffb-u52f9-u5df2)
(hdic_u5305-var-001)
(hkcs_m5305)
(hkcs_m5305-p01-s00)
(hkcs_m5305-p02-s00)
(hkcs_m5305-p02-s01)
(inaz_u5305-var-001)
(n-gtwinppx_u5305)
(otakusei_u5305-var-001)
(tachanka_u5305)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部