GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m9149-p14-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m9149-p14-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9149) (u9149-01)
(u9149-01-itaiji-001)
(u9149-01-itaiji-002)
(u9149-01-itaiji-003)
(u9149-01-var-001)
(u9149-01-var-002)
(u9149-01-var-003)
(u9149-01-var-004)
(u9149-01-var-005)
(u9149-01-var-007)
(u9149-02-var-001)
(u9149-03)
(u9149-04)
(u9149-04-var-001)
(u9149-04-var-002)
(u9149-04-var-003)
(u9149-04-var-004)
(u9149-04-var-005) (=u9149-t04)
(u9149-04-var-006)
(u9149-04-var-007)
(u9149-04-var-008)
(u9149-04-var-009)
(u9149-14)
(u9149-14-var-001)
(u9149-14-var-002)
(u9149-14-var-003)
(u9149-24)
(u9149-g) (=hkcs_u9149)
(u9149-g01) (=u9149-01-var-006) (=u9149-v01)
(u9149-g04)
(u9149-g14)
(u9149-g24)
(u9149-j) (=u9149) (=gt-53496) (=juki-9149) (=u9149-k) (=u9149-ue0100) (=aj1-03243) (=koseki-451370)
(u9149-t)
(u9149-t01)
(u9149-t14)
(u9149-v)
(u9149-var-001) (=u2fa3) (=dkw-39763)
(u9149-var-002)
(u9149-var-003)
(u9149-var-004)
(u9149-var-005)
(u9149-var-006)
(u9149-var-007)
(u9149-var-008)
(twedu-a04225-002)
(twedu-a04225-003)
(twedu-a04225-006)
(u2ff1-u4e37-u2ff4-u56db-u4e8c)
(u2ff1-u4e37-u2ff4-u56db-u4e8c-var-001)
(u2ff4-u56db-u4e8c)
(u2ff4-u56db-u4e8c-var-001)
(u2ff4-u9149-u4e00)
(u2ff4-u9149-u4e00-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u4e0c-u4e00-u56d7)
(u2ffb-u2ff1-u4e0c-u4e8c-u56d7)
(u2ffb-u897e-u4e8c)
(hkcs_m9149)
(hkcs_m9149-p01-s00)
(hkcs_m9149-p01-s01)
(hkcs_m9149-p01-s02)
(hkcs_m9149-p01-s03)
(hkcs_m9149-p01-s10)
(hkcs_m9149-p01-s11)
(hkcs_m9149-p01-s20)
(hkcs_m9149-p02-s00)
(hkcs_m9149-p04-s00)
(hkcs_m9149-p04-s01)
(hkcs_m9149-p14-s00)
(hkcs_m9149-p24-s00)
(hkcs_u9149-04)
(inaz_u9149-var-001)
(kamiyo_parts-u9149)
(kamiyo_parts-u9149-01)
(mpsuzuki2_u9149-cmp-var-001)
異體字: (u2fa3)
[康煕部首(非漢字)]
(u4e23)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u4e23-g) (=zihai-000546)
(u4e23-j) (=z-sat02568) (=hitsujun-u4e23-007) (=jmj-006338) (=u4e23) (=kx-0078011) (=cbeta-09824) (=kx-007811) (=koseki-000730) (=juki-4e23) (=gt-00076) (=dkw-00048) (=aj1-19141) (=cdp-8df0) (=sat_g902568) (=u4e23-ue0100)
(u4e23-t) (=twedu-a00448-010) (=twedu-a04225-001)
(u4e23-var-001)
(cdp-89b6)
(cdp-89b6-var-001)
(cdp-89b6-var-002)
(cdp-89b6-var-003)
(cdpo-85fd) (=unstable-bsh-f2c8) (=u2ff1-u4e00-cdp-88a1-var-005)
(twedu-a04225-007)
(hkcs_m4e23)
(u5eae)
[入管正字]
(u5eae) (=koseki-105610) (=jmj-011007)
(dkw-09338)
(hkcs_m5eae)
(u9152)
[異體字(漢語大字典)]
(u9152-g) (=gt-53508)
(u9152-itaiji-001)
(u9152-j) (=lanseki_hkrm-10025211) (=u9152) (=u9152-ue0101) (=u9152-ue0100) (=u9152-k) (=koseki-451550) (=juki-9152) (=jmj-026447) (=aj1-02334)
(u9152-v)
(u9152-var-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-116) (=gt-71887)
(u9152-var-002)
(u9152-var-003)
(u9152-var-004) (=dkw-39776) (=koseki-451600) (=juki-b431) (=u9152-ue0102)
(u9152-var-005) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-038) (=toki-01049410) (=u9152-ue0103)
(u9152-var-006) (=gt-76557)
(u2ff0-u6c35-u2ffb-u2ff1-u4e0c-u4e8c-u56d7) (=hdic_hkrm-03107411) (=kaido_hkrm-03107411) (=u2ff0-u6c35-u2e815) (=nihon-no-kanji-13201)
(u2ff4-u897f-u6c34) (=irg2017-01909)
(u2ff4-u897f-u6c34-var-001) (=ka-kc07495)
(zihai-014637)
(hdic_hkrm-05002441)
(hkcs_m9152)
(hkcs_m9152-p01-s00)
(lsn0501_hkrm-05002441)
(mpsuzuki2_u9152-yp-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-117)
(otakusei_hkrm-02121541)
𬻕 (u2ced5)
[その他]
(u2ced5-j) (=jmj-058881) (=u2ced5) (=extf-07412)
(koseki-451390)
(hkcs_m2ced5)
𮠕 (u2e815)
[その他]
(u2e815-01-var-001) (=u9149-01-itaiji-002)
(u2e815-01-var-002) (=u9149-01-var-004)
(u2e815-j) (=koseki-451380) (=u2e815) (=extf-07413)
(u2e815-var-001) (=u2ffb-u2ff1-u4e0c-u4e8c-u56d7)
(u2e815-var-002) (=twedu-a04225-002)
(hkcs_m2e815)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部