GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_u68f5 (ユーザー hkcs 占有グリフ u68f5) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u68f5) (u68f5) (=u68f5-g) (=dkw-14983) (=aj1-19455) (=juki-68f5) (=koseki-169030) (=u68f5-ue0100) (=jmj-014088)
(hdic_hkrm-03108720)
(hkcs_m68f5)
(hkcs_u68f5)
(simch-kx_t053420)
異體字: (u5801)
[入管正字]
(u5801) (=hdic-tanki03_hkrm-06053740) (=zihai-023014) (=koseki-059410) (=jmj-009122) (=dkw-05206)
(hkcs_m5801)
(simch-kx_t023122)
(u68a1)
[異體字(漢語大字典)]
(u68a1) (=hdic_hkrm-03118141) (=zhangxinfang_hkrm-03118141) (=dkw-14865) (=aj1-21765) (=juki-68a1) (=koseki-167590) (=u68a1-k) (=u68a1-ue0100) (=jmj-013996)
(u68a1-g)
(hkcs_m68a1)
(hkcs_u68a1)
(simch-kx_t053004)
(u79d1)
[異體字(漢語大字典)]
(u79d1-j) (=u79d1) (=u79d1-t) (=hdic_hkrm-07019110) (=u79d1-ue0100) (=u79d1-k) (=u79d1-g) (=koseki-279480) (=juki-79d1) (=jmj-019012) (=gt-32162) (=dkw-24950) (=aj1-01354) (=sarashina_hkrm-07019110)
(u79d1-var-001)
(cbeta-31011)
(zihai-108030)
(zihai-108202)
(hdic_hkrm-07019140)
(hkcs_m79d1)
(hkcs_u79d1)
(kamiyo_chars-u79d1-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-101)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-152)
(simch-kx_t085020)
(u7aa0)
[異體字(漢語大字典)]
(u7aa0-g)
(u7aa0-j) (=u7aa0) (=dkw-25556) (=u7aa0-ue0100) (=koseki-286010) (=juki-7aa0) (=aj1-14929)
(u7aa0-var-001)
(nyukan-f511)
(u2ff1-u96e8-u679c)
(hdic-tanki04_hkrm-07060830)
(hkcs_m7aa0)
(simch-kx_t086637)
𤖇 (u24587)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24587) (=dkw-19786) (=koseki-222810)
(simch-kx_t069212)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部