GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-167770 (法務省 戸籍統一文字 167770) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u68b1) (u68b1-g)
(u68b1-j) (=hdic_hkrm-03120340) (=zhangxinfang_hkrm-03120340) (=u68b1-ue0100) (=u68b1-k) (=koseki-167770) (=juki-68b1) (=jmj-014017) (=dkw-14883) (=aj1-02077) (=u68b1)
(hkcs_m68b1)
(hkcs_u68b1)
(simch-kx_t053104)
異體字: (u3baf)
[異體字(漢語大字典)]
(u3baf) (=cbeta-02268) (=hdic_hkrm-03090730) (=otakusei_hkrm-03090730) (=dkw-15286) (=koseki-172710) (=jmj-001785)
(hkcs_m3baf)
(simch-kx_t054503)
(u56f0)
[異體字(漢語大字典)]
(u56f0-g) (=u56f0-t) (=zihai-043213)
(u56f0-j) (=u56f0-ue0100) (=u56f0-k) (=u56f0) (=koseki-053880) (=juki-56f0) (=jmj-008839) (=dkw-04717) (=aj1-02068)
(u4dee) (=c8-7c32)
(hkcs_m56f0)
(hkcs_m56f0-p02-s00)
(hkcs_u56f0)
(simch-kx_t021720)
(u6836)
[入管正字]
(u6836) (=jmj-013872)
(cbeta-06143)
(koseki-166060) (=dkw-14741)
(hkcs_m6836)
(simch-kx_t052402)
(u68de)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u68de) (=koseki-168680) (=dkw-14947)
(u68de-var-001) (=jmj-014064)
(zihai-075902)
(hkcs_m68de)
(simch-kx_t053308)
(u6ab2)
[入管正字]
(u6ab2) (=koseki-178500) (=jmj-014617) (=dkw-15731)
(hkcs_m6ab2)
(simch-kx_t055833)
(u95ab)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u95ab-j) (=hdic-tanki04_hkrm-07077340) (=gt-77828) (=jmj-027457) (=u95ab-ue0102) (=u95ab-ue0100) (=u95ab) (=koseki-469030) (=juki-95ab) (=aj1-20313)
(u95ab-ue0101) (=aj1-15258) (=jmj-027458) (=u95ab-ue0103) (=juki-c0d8)
(dkw-41329)
(hkcs_m95ab)
(hkcs_u95ab)
(simch-kx_t133512)
(u9603)
[入管正字]
(u9603-g) (=u9603)
(hkcs_m9603)
𰙀 (u30640)
[大正大蔵経]
(u30640-jv) (=u2ff0-u6728-u95ab) (=u30640-s) (=z-sat10172) (=irg2015-01787) (=cbeta-08217) (=u30640)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部