GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-391040 (法務省 戸籍統一文字 391040) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u88f9) (u88f9) (=u88f9-ue0100) (=koseki-391040) (=juki-88f9) (=dkw-34372) (=aj1-06604)
(u88f9-g) (=zihai-013840)
(u88f9-t)
(u88f9-var-001)
(u88f9-var-002)
(shincho-11622)
(hkcs_m88f9)
(inaz_hkrm-06137320)
異體字: (u4668)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u4668-jv) (=dkw-34686) (=u4668) (=koseki-394080)
(hkcs_m4668)
(kesuuko_doukeiiji-u4668)
(u679c)
[繁簡関係(二簡字)]
(u679c-01) (=hkcs_u679c-01)
(u679c-01-var-001)
(u679c-02) (=hkcs_u679c-02)
(u679c-02-var-001)
(u679c-03)
(u679c-03-var-001)
(u679c-04)
(u679c-04-var-001)
(u679c-itaiji-001)
(u679c-j) (=inaz_hkrm-08043740) (=hdic_hkrm-03108630) (=kaido_hkrm-03108630) (=u679c) (=dkw-14556) (=fzyouhei_u679c) (=jmj-013705) (=u679c-g) (=u679c-t) (=juki-679c) (=u679c-k) (=u679c-ue0100) (=koseki-163890) (=aj1-01356)
(cdp-8840-var-002)
(cdp-8850)
(rui6-e0e5)
(u2ff1-cdp-8deb-u6728)
(u2ff1-u211d2-u6728)
(u2ff1-u2ff2-u25c7-u25c7-u25c7-u6728)
(u2ff1-u7530-u6728)
(u2ff1-u7530-u6728-var-001)
(u2ff1-u7f85-u4f5b)
(utc-00813)
(fitzgerald_jur469) (=juchen-240316)
(hkcs_m679c)
(hkcs_m679c-p01-s00)
(hkcs_m679c-p02-s00)
(hkcs_m679c-p04-s00)
(hkcs_m679c-p04-s01)
(hkcs_m679c-p06-s00)
(hkcs_m679c-p06-s01)
(hkcs_u679c)
(inaz_u679c-var-001)
(u7db6)
[漢語俗字叢考]
[龍龕手鏡研究]
(u7db6) (=cbeta-02280) (=dkw-27581) (=aj1-18359) (=juki-7db6) (=koseki-308120) (=u7db6-ue0100)
(hkcs_m7db6)
(zhangxinfang_hkrm-06118530)
(u8901)
[異體字(漢語大字典)]
[龍龕手鏡研究]
(u8901) (=dkw-34394) (=aj1-18649) (=koseki-390150) (=juki-8901) (=u8901-ue0100)
(u8901-var-001)
(zihai-001435)
(hkcs_m8901)
𦆪 (u261aa)
[漢語俗字叢考]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[龍龕手鏡研究]
(u261aa) (=koseki-313100) (=dkw-28017)
(hkcs_m261aa)
𮖐 (u2e590)
[その他]
(u2e590-jv) (=u2e590) (=shincho-11622) (=extf-06702) (=extf-06701) (=cbeta-00399)
(u2e590-k) (=ka-kc05695)
(u2e590-s)
(u2e590-var-001)
(toki-01084010)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部