GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

sosho-u80c3-001 (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u80c3) (u80c3-02)
(u80c3-07)
(u80c3-j) (=otakusei_hkrm-02117610) (=u80c3) (=dkw-29348) (=u80c3-ue0100) (=u80c3-k) (=u80c3-g) (=koseki-327490) (=juki-80c3) (=jmj-020972) (=aj1-01187)
(u80c3-t)
(u80c3-var-002) (=z-sat90029)
(sosho-u80c3-001)
(u2ff0-u4ebb-u2d96b) (=zihai-008229)
(u2ff0-u4ebb-u80c3) (=irg2021-00168) (=ka-kc00158) (=extd-00308) (=tenrei-1065b52) (=zihai-008228)
(u2ff0-u4ebb-u80c3-var-001) (=tc-517e) (=cc-517e)
(u2ff1-u211d2-u6708)
(u2ff1-u56e6-u6708)
(u2ff1-u56e6-u6708-var-001)
(u2ff1-u7530-u76ee) (=ka-kc05424)
(u2ff1-u7530-u76ee-var-001)
(u2ff1-u9fb1-u6708) (=cbeta-12653)
(u2ff1-u9fb1-u6708-var-001) (=u8166-itaiji-003) (=u80c3-itaiji-002)
(hdic-tanki05_u80c3-var-001)
(hkcs_m80c3)
(hkcs_m80c3-p02-s00)
(hkcs_u80c3)
(otakusei_u80c3-var-001)
異體字:𦛂 (u266c2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u266c2) (=koseki-329910)
(dkw-29491)
(otakusei_hkrm-02117631)
𦝩 (u26769)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26769) (=otakusei_hkrm-02117710) (=otakusei_hkrm-02117640) (=cbeta-00787) (=dkw-29698) (=koseki-331310)
𦞅 (u26785)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26785-itaiji-001)
(u26785-jv) (=u26785-i) (=u26785-g) (=u26785) (=koseki-331740) (=gt-38357) (=dkw-29741)
(u26785-t)
(cbeta-12650)
(hkcs_m26785)
(linchuyi_u26785-var-001)
𦞽 (u267bd)
[異體字(漢語大字典)]
(u267bd-jv) (=u267bd)
(hkcs_m267bd)
(otakusei_hkrm-02117632)
𭥫 (u2d96b)
[その他]
(u2d96b-j) (=jmj-057658) (=koseki-156230) (=ebag_s072-209) (=u2d96b) (=ka-kc02692) (=gt-68221) (=extf-03149) (=cbeta-23981)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部