GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u284c9 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+284C9「𨓉」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𨓉 (u284c9) (u284c9-jv) (=u284c9-ue0100) (=u284c9) (=koseki-440550) (=gt-52154)
(u284c9-var-001) (=u284c9-ue0101) (=u284c9-i) (=toki-01089110) (=gt-52035)
(dkw-38890)
(hkcs_m284c9)
異體字: (u908a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u908a-g)
(u908a-h)
(u908a-itaiji-001)
(u908a-itaiji-002)
(u908a-itaiji-003)
(u908a-itaiji-007)
(u908a-itaiji-008)
(u908a-itaiji-010)
(u908a-itaiji-011)
(u908a-itaiji-012)
(u908a-itaiji-013)
(u908a-itaiji-014)
(u908a-itaiji-015)
(u908a-itaiji-016)
(u908a-itaiji-017)
(u908a-itaiji-018)
(u908a-itaiji-019)
(u908a-itaiji-020)
(u908a-itaiji-022)
(u908a-itaiji-023)
(u908a-itaiji-024)
(u908a-itaiji-026)
(u908a-itaiji-027)
(u908a-itaiji-028)
(u908a-itaiji-029)
(u908a-itaiji-030)
(u908a-itaiji-031)
(u908a-itaiji-032)
(u908a-itaiji-037)
(u908a-j) (=u908a-ue0108) (=u908a-ue0100) (=u908a-k) (=u908a) (=koseki-445400) (=juki-908a) (=j90-6e34) (=heisei-ja7820) (=aj1-06929)
(u908a-t)
(u908a-ue0101) (=aj1-14235)
(u908a-ue0102) (=aj1-14236) (=jmj-060240) (=juki-bd45) (=toki-01090410) (=u908a-ue0109) (=heisei-jtbd45)
(u908a-ue0103) (=sarashina_hkrm-01045712) (=aj1-14237) (=juki-bd6a) (=toki-01090540) (=u908a-ue0110) (=jmj-026206) (=heisei-jtbd6a)
(u908a-ue0105) (=aj1-14239)
(u908a-ue0106) (=aj1-14240)
(u908a-ue0107) (=aj1-20234)
(u908a-ue010a) (=u908a-itaiji-004) (=juki-bd62) (=jmj-026205) (=heisei-jtbd62)
(u908a-ue010b) (=juki-bd61) (=u908a-itaiji-009) (=jmj-026204) (=heisei-jtbd61)
(u908a-ue010c) (=juki-bd60) (=jmj-026203) (=heisei-jtbd60)
(u908a-ue010d) (=juki-bd5f) (=u908a-itaiji-005) (=jmj-026202) (=heisei-jtbd5f)
(u908a-ue010e) (=u908a-itaiji-006) (=juki-bd5e) (=jmj-026201) (=heisei-jtbd5e)
(u908a-ue0111) (=heisei-jtbd46) (=unc-200) (=jmj-058870)
(u908a-ue0112) (=juki-c0d6) (=jmj-026207) (=heisei-jtc0d6)
(u908a-ue0113) (=toki-01090290) (=u908a-itaiji-025) (=heisei-tk01090290)
(u908a-ue0114) (=u908a-itaiji-021) (=toki-01090430) (=heisei-tk01090430)
(u908a-var-001) (=jmj-026200)
(u908a-var-002) (=u908a-ue010f) (=u908a-ue0104) (=nyukan-ef94) (=koseki-445320) (=juki-bd6b) (=jmj-026199) (=heisei-ks445320s) (=aj1-14238)
(cbeta-27879)
(cbeta-27882)
(cbeta-30999)
(dkw-39216)
(g-bk101914)
(koseki-444580) (=juki-bd46)
(koseki-900950) (=tron-09-842d) (=juki-ac6a)
(toki-01089260)
(toki-01089710)
(tron-09-842c)
(u1b0b7) (=ninjal-290060010) (=jmj-090188)
(u1b0b8) (=jmj-090189)
(u2ffa-u8fb6-u2ff3-u767d-u5196-u591a) (=u908a-itaiji-035) (=gt-78637)
(u2ffa-u8fb6-u5203)
(u2ffa-u8fb6-u9ce5) (=unstable-bsh-f36e) (=z-sat90367) (=u908a-itaiji-033) (=u8fba-itaiji-001) (=tron-03-4d45) (=gt-52573)
(u2ffa-ufa66-u2ff3-u767d-u5196-u591a) (=u908a-itaiji-036) (=gt-71853)
(u2ffa-ufa66-u9ce5) (=shincho-12709) (=cbeta-25774) (=gt-52481) (=toki-01090000) (=tron-03-4c47) (=u8fba-itaiji-002) (=u908a-itaiji-034)
(ebag_s060-314)
(ebag_s162-092)
(ebag_s162-234)
(fitzgerald_u-1b0b7)
(fitzgerald_u-1b0b8)
(fzyouhei_u908a)
(hkcs_m908a)
(hkcs_u908a)
(sarashina_hkrm-01045730)
(sarashina_hkrm-01045741)
(sarashina_hkrm-01045742)
(sarashina_hkrm-01045812)
(tomm_u908a)
(xotarios_u908a-plata)
𨓙 (u284d9)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u284d9-jv) (=u284d9) (=koseki-440810) (=gt-52155)
(u284d9-var-001) (=gt-52036)
(dkw-38917)
(hkcs_m284d9)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部