GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u4e19 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E19「丙」) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

基本信息

ストレッチ境界
100,60(U)

メタ情報の編集

關聯字形

關聯字: (u4e19) (u4e19-02)
(u4e19-02-var-001)
(u4e19-03)
(u4e19-04)
(u4e19-14)
(u4e19-14-var-001)
(u4e19-14-var-002)
(u4e19-g) (=zihai-000333)
(u4e19-g04)
(u4e19-itaiji-001)
(u4e19-j) (=fitzgerald_u-18b1b) (=aj1-16294) (=juchen-010416) (=hitsujun-u4e19-005) (=u4e19-ue0102) (=u4e19-ue0100) (=u4e19-k) (=u4e19-h) (=sawd-31626) (=koseki-000480) (=juki-4e19) (=jmj-006327) (=hkcs_u4e19) (=gt-00051) (=dkw-00035) (=aj1-03594) (=u4e19)
(u4e19-k03)
(u4e19-t) (=lgccc-0012)
(u4e19-t02)
(u4e19-ue0101) (=koseki-000540) (=aj1-14009) (=gt-67552) (=u4e19-ue0103) (=jmj-006328) (=c13-2135) (=twedu-a00011-001)
(u4e19-v)
(u4e19-var-001)
(u4e19-var-002) (=u4e19-ue0104) (=jjanggu_u18b1b) (=jmj-006329)
(u4e19-var-003)
(c13-2136) (=fitzgerald_u-18b12) (=twedu-a00011-002)
(cbeta-21706)
(juki-ad0d)
(kx-0078002) (=kx-007802)
(u18b1b)
(u2ff1-u4e19-u53e3) (=cdpo-9cb1) (=uk-10252) (=irg2017-00391) (=unstable-bsh-f7b8)
(u2ff4-u56d7-u4ece)
(u319b)
(u319b-var-001)
(u319b-var-002) (=c8-763e)
(fitzgerald_jur218) (=juchen-070409)
(hkcs_m4e19)
(hkcs_m4e19-p02-s00)
(yasuoka_juki-ad0d)
(ziyuan2020_u4e19)
異體字: (u319b)
[漢文]
(u70b3)
[異體字(漢語大字典)]
(u70b3-j) (=haradanaomi_hkrm-04042420) (=u70b3) (=dkw-18960) (=jmj-016341) (=u70b3-ue0101) (=j90-5f5b) (=juki-70b3) (=u70b3-ue0100) (=koseki-213580) (=aj1-05558)
(u70b3-k)
(juki-b513) (=u70b3-ue0102) (=toki-01054410) (=jmj-016342)
(hkcs_m70b3)
𠰳 (u20c33)
[異體字(漢語大字典)]
(u20c33) (=otakusei_hkrm-02035720)
(hkcs_m20c33)
𡚛 (u2169b)
[漢語俗字叢考]
(u2169b) (=koseki-069150) (=dkw-06029)
𣦪 (u239aa)
[疑難字考釋與研究]
(u239aa) (=koseki-185650) (=dkw-16354)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部