GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u53dc (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+53DC「叜」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u53dc) (u53dc-01)
(u53dc-01-itaiji-001)
(u53dc-01-itaiji-002)
(u53dc-01-itaiji-003)
(u53dc-02)
(u53dc-02-var-001)
(u53dc-02-var-002)
(u53dc-02-var-003)
(u53dc-02-var-004)
(u53dc-02-var-005)
(u53dc-06-var-004)
(u53dc-07-itaiji-001)
(u53dc-07-itaiji-002)
(u53dc-07-itaiji-004)
(u53dc-07-itaiji-005)
(u53dc-g)
(u53dc-g01)
(u53dc-itaiji-002)
(u53dc-itaiji-003)
(u53dc-itaiji-004)
(u53dc-itaiji-005)
(u53dc-itaiji-006)
(u53dc-jv) (=u53dc) (=u53dc-ue0100) (=koseki-036820) (=jmj-008013) (=cdp-8ac4) (=cbeta-00008)
(u53dc-ue0101) (=jmj-057139) (=koseki-036800) (=u53dc-itaiji-001)
(u53dc-var-001) (=dkw-03167)
(u53dc-var-002)
(u2ff1-u5c71-u65b9)
(u2ff1-u5c71-u65b9-08-var-001)
(u2ff1-u5c71-u65b9-var-001)
(u2ff3-u5b80-u5927-u53c8)
(u2ff3-u5b80-u5927-u53c8-02)
(u2ff3-u5b80-u5927-u53c8-02-var-001)
(hkcs_m53dc)
(hkcs_m53dc-p01-s00)
(hkcs_m53dc-p02-s00)
(hkcs_m53dc-p02-s01)
(tomm_u53dc)
異體字: (u53df)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u53df-01)
(u53df-01-var-001)
(u53df-02)
(u53df-02-var-001)
(u53df-06-var-001)
(u53df-06-var-002)
(u53df-06-var-003)
(u53df-07)
(u53df-g) (=zihai-020814)
(u53df-g01)
(u53df-g02)
(u53df-h) (=hkcs_u53df)
(u53df-h02) (=hkcs_u53df-02)
(u53df-j) (=u53df) (=dkw-03176) (=u53df-ue0103) (=jx1-2004-5257)
(u53df-k) (=j90-5257) (=u53df-ue0100) (=u53df-ue0102) (=juki-53df) (=jx1-2000-5257) (=koseki-036780) (=aj1-04332)
(u53df-t)
(u53df-t01)
(u53df-t06)
(u53df-var-001)
(aj1-14111) (=koseki-036910) (=juki-aea1) (=u53df-ue0101) (=jmj-008019)
(jmj-008018)
(koseki-036510) (=dkw-03151)
(u2f837) (=u53df-ufe00) (=u53df-ue0104) (=jmj-008017)
(u2f837-02)
(u2f837-var-001) (=zihai-020726)
(u2ff1-u2ff0-u4e28-u7531-u53c8)
(u2ff1-u7531-u53c8) (=unstable-bsh-f0d9) (=u53df-itaiji-001)
(u2ff1-u7531-u53c8-02) (=u53df-02-itaiji-001)
(u2ff1-u7536-u53c8) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-033)
(zihai-007533)
(zihai-008518)
(zihai-008609)
(zihai-015210)
(zihai-115817)
(chunichidaijiten_xiao3bb30)
(hkcs_m53df)
(hkcs_m53df-p01-s00)
(hkcs_m53df-p02-s00)
(hkcs_m53df-p16-s00)
(inaz_u53df-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部