GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6b20-02-var-007 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6B20「欠」偏化変形部品 別字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6b20) (u6b20) (=u6b20-h) (=geog-qin-2066) (=qin-ff066) (=u6b20-v) (=u6b20-t) (=hkcs_u6b20)
(u6b20-01)
(u6b20-01-var-001)
(u6b20-01-var-002)
(u6b20-02)
(u6b20-02-var-001)
(u6b20-02-var-002)
(u6b20-02-var-003)
(u6b20-02-var-004)
(u6b20-02-var-005)
(u6b20-02-var-006)
(u6b20-02-var-007)
(u6b20-02-var-009)
(u6b20-02-var-010)
(u6b20-02-var-011)
(u6b20-02-var-012)
(u6b20-02-var-013)
(u6b20-02-var-014)
(u6b20-02-var-015)
(u6b20-04)
(u6b20-04-var-001)
(u6b20-07)
(u6b20-07-var-001)
(u6b20-g)
(u6b20-g02)
(u6b20-g04)
(u6b20-j) (=dkw-15991) (=u6b20-ue0100) (=aj1-01853)
(u6b20-k) (=u2f4b) (=juki-6b20) (=koseki-181640) (=jmj-014747)
(u6b20-u20dd) (=aj1-10483)
(u6b20-var-001)
(u18bdc)
(u2ff1-u2008a-u5165-var-001)
(u2ff1-u5f61-u4eba-var-001)
(u2ff1-u5f61-u51e0)
(u2ff1-u5f61-u51e0-var-001)
(u2ffb-u5c3a-u31d2)
(u2ffb-u5c3a-u31d2-var-001)
(zihai-012707)
(zihai-138924)
(zihai-138925)
(hkcs_m6b20)
(hkcs_m6b20-p0102-s00)
(hkcs_m6b20-p02-s00)
(hkcs_m6b20-p02-s01)
(hkcs_m6b20-p02-s02)
(hkcs_m6b20-p02-s03)
(hkcs_m6b20-p02-s10)
(hkcs_m6b20-p03-s00)
(hkcs_m6b20-p26-s00)
(n-gtwinppx_u6b20)
異體字: (u2f4b)
[康煕部首(非漢字)]
(u3438)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3438-jv) (=gt-00547) (=kx-009410) (=kx-0094010) (=koseki-004980) (=dkw-00402) (=u3438)
(jmj-000038)
(u2ff0-u53e3-u6770) (=sawn-f492e) (=irg2017-00439) (=g-z1831402)
(u2ff0-u541d-u6840)
(zihai-006803)
(hkcs_m3438)
(u6b49)
[繁簡関係(二簡字)]
(u6b49-g)
(u6b49-j) (=juki-6b49) (=j90-5d3e) (=u6b49)
(u6b49-var-001)
(u6b49-var-002)
(aj1-05341) (=u6b49-ue0100) (=u6b49-ue0101)
(juki-b3d9) (=jmj-014793) (=u6b49-ue0102)
(koseki-183440) (=u6b49-k) (=dkw-16159) (=jmj-014792)
(hkcs_m6b49)
(hkcs_u6b49)
(u7f3a)
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f3a-g)
(u7f3a-itaiji-001)
(u7f3a-j) (=u7f3a-ue0101) (=u7f3a-ue0100) (=u7f3a-k) (=u7f3a) (=koseki-314300) (=juki-7f3a) (=jmj-020502) (=dkw-28122) (=aj1-06157)
(u7f3a-t)
(cbeta-21802)
(koseki-314460) (=cbeta-08798) (=u7f3a-ue0102) (=zihai-002107)
(u2ff0-u5782-u6b20)
(zihai-002012)
(zihai-002142)
(zihai-020354)
(haradanaomi_hkrm-04017112)
(hkcs_m7f3a)
(hkcs_m7f3a-p01-s00)
(hkcs_m7f3a-p46-s00)
(u7f3c)
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f3c-j) (=jmj-020504) (=u7f3c) (=waseikanji-no-jiten-1444) (=u7f3c-ue0101) (=koseki-182250) (=juki-7f3c) (=dkw-28121)
(koseki-314290) (=jmj-020505) (=aj1-18380) (=u7f3c-ue0100) (=u7f3c-ue0102)
(hkcs_m7f3c)
𣣓 (u238d3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u238d3-jv) (=u238d3) (=koseki-182940)
(dkw-16115)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部