GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6b63-k (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6B63「正」地域ソース字形) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6b63) (u6b63-01) (=hkcs_u6b63-01)
(u6b63-01-var-001)
(u6b63-04-var-001)
(u6b63-09)
(u6b63-09-var-001)
(u6b63-14)
(u6b63-24)
(u6b63-24-var-001)
(u6b63-j) (=u6b63) (=dkw-16255) (=u1d376) (=fzlanty_u6b63) (=fzyouhei_u6b63) (=jmj-014825) (=u6b63-t) (=u6b63-g) (=u6b63-ue0100) (=u6b63-k) (=twedu-a02067) (=soupcum_khitanlarge-122) (=koseki-184500) (=juki-6b63) (=hkcs_u6b63) (=aj1-02649)
(u6b63-var-001)
(cc-2256)
(k5-033f)
(k5-0343)
(kikkou-shou)
(sdjt-01463)
(twedu-a02067-006)
(twedu-a02067-009)
(twedu-a02067-010)
(twedu-a02067-017)
(u1d372)
(u1d373)
(u1d374)
(u1d375)
(u2ff1-u200ca-u4e0a)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960) (=u6b63-itaiji-002)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-003-001) (=u6b63-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-002) (=juchen-150000)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-003)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-004)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-002) (=u6b63-07-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-003) (=twedu-a02067-014)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-004)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-005)
(u2ff1-u5de5-u6b62-var-001) (=twedu-a02067-018)
(u2ff1-u5de5-u6b62-var-002) (=zihai-021631)
(u2ff7-u531a-u2e80)
(u2ff7-u531a-u2e80-var-001)
(u2ff7-u531a-u3044) (=toki-01102190)
(u2ff7-u5338-u2ff0-u4e36-u4e36)
(u2ff7-u5338-u2ff0-u4e36-u4e36-var-001)
(u2ff7-u5338-u3044)
(u32a3) (=aj1-10490)
(ebag_s003-012) (=toikawa_hkrm-02091621)
(hkcs_m6b63)
(hkcs_m6b63-p01-s00)
(hkcs_m6b63-p01-s01)
(hkcs_m6b63-p02-s00)
(hkcs_m6b63-p04-s00)
(ichitenfont_u6b63-kaai)
(n-gtwinppx_u6b63)
(n-gtwinppx_u6b63-2)
(n-gtwinppx_u6b63-3)
異體字: (u32a3)
[◯囲み]
(u3c4f)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3c4f-01)
(u3c4f-07)
(u3c4f-g)
(u3c4f-j) (=twedu-a02067-001) (=u3c4f) (=u3c4f-t) (=u3c4f-ue0100) (=koseki-184540) (=juki-3c4f) (=jmj-001938) (=dkw-16258)
(u3c4f-k)
(u3c4f-ue0101) (=jmj-057890) (=koseki-184580)
(u3c4f-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u6b63) (=u26222-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u6b63-01) (=u26222-01-itaiji-002)
(u2ff3-u4e3f-u4e00-cdp-8960)
(hkcs_m3c4f)
(u653f)
[異體字(漢語大字典)]
(u653f-j) (=u653f) (=dkw-13135) (=u653f-k) (=u653f-ue0101) (=u653f-ue0100) (=u653f-g) (=koseki-146960) (=juki-653f) (=jmj-012960) (=aj1-02643)
(u653f-t)
(u653f-var-001)
(u653f-var-002)
(koseki-147110) (=jmj-012961) (=u653f-ue0102)
(u2ff0-u6b62-u2ff1-u53e3-u4e42)
(u2ff0-u6b62-u6534) (=u6b67-itaiji-001)
(ebag_kxr-00008) (=n-gtwinppx_kanjishashin-008-018)
(ebag_s062-235)
(ebag_s066-336)
(hdic_hkrm-03125420)
(hkcs_m653f)
(hkcs_u653f)
(jjanggu_u2ff0-u6b63-u005a)
(kamiyo_chars-u653f-itaiji-001)
(u758b)
[異體字(民國教育部)]
(u758b-01)
(u758b-02)
(u758b-03)
(u758b-03-itaiji-001)
(u758b-04)
(u758b-04-itaiji-001)
(u758b-04-itaiji-002)
(u758b-04-itaiji-003)
(u758b-05)
(u758b-07-itaiji-001) (=zhangxinfang_hkrm-05089610)
(u758b-08-var-001)
(u758b-itaiji-001)
(u758b-itaiji-002)
(u758b-itaiji-003)
(u758b-j) (=zhangxinfang_hkrm-05089620) (=zhangxinfang_hkrm-05089540) (=dkw-21994) (=u758b-t) (=aj1-03479) (=koseki-246800) (=u2f66) (=u758b-k) (=u758b-ue0100) (=juki-758b) (=twedu-a02657) (=twedu-a00425-012) (=twedu-a02067-012) (=u758b)
(u758b-var-001)
(u758b-var-002)
(twedu-a00425-006) (=twedu-a02657-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-002)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-003)
(u2ffb-u5de5-u2ff0-u4e28-u4eba) (=zihai-000427)
(zihai-000428)
(hkcs_m758b)
(hkcs_m758b-p02-s00)
(hkcs_m758b-p03-s00)
(hkcs_m758b-p04-s00)
(hkcs_u758b-04)
(n-gtwinppx_u758b)
(n747_cpn-sat-s04a)
(toikawa_u758b-var-001)
𠙺 (u2067a)
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2067a) (=kx-013512) (=kx-0135012)
(u2067a-var-001) (=dkw-01812) (=koseki-021380) (=jmj-031205)
(ka-kc05982)
(ka-kc06042)
(twedu-a02067-011) (=u2067a-t)
(zihai-018717)
(hkcs_m2067a)
𣥔 (u23954)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23954) (=twedu-a02067-002) (=koseki-184760) (=dkw-16278)
(twedu-a02067-016)
𤴓 (u24d13)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24d13-04)
(u24d13-05)
(u24d13-14)
(u24d13-24)
(u24d13-jv) (=u24d13-t) (=zihai-000320) (=cbeta-12326) (=u24d13) (=dkw-21995) (=twedu-a02067-003) (=twedu-a02657-002) (=twedu-a00425-013) (=koseki-246810) (=cdp-8bce) (=juki-b600)
(cbeta-09421) (=k5-02d8)
(hkcs_m24d13-p24-s00)
𧗪 (u275ea)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u275ea)
(koseki-387230) (=u275ea-t) (=twedu-a02067-005) (=dkw-34047)
𧾸 (u27fb8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27fb8-jv) (=dkw-37366) (=koseki-423390) (=u27fb8) (=zihai-140904) (=gt-49969) (=u27fb8-us) (=twedu-a02067-004)
(twedu-a02067-015)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部