GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

utc-01586 (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𣉻 (u2327b) (u2327b-jv) (=u2327b-g) (=u2327b) (=koseki-159100)
(u2327b-t)
(u2327b-var-001) (=utc-01586) (=u2327b-uk) (=irg2015-01605)
(dkw-14113)
(g-hzr3164513)
(u2ff1-u2ff0-u77e5-u4e8d-u65e5)
(hkcs_m2327b)
異體字: (u667a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u667a-j) (=u667a-ue0100) (=u667a-k) (=u667a-g) (=u667a) (=toikawa_hkrm-02101840) (=koseki-157700) (=juki-667a) (=jmj-013321) (=aj1-02960)
(u667a-t)
(cbeta-15172)
(cbeta-15455)
(cbeta-15702)
(cbeta-24032)
(dkw-14010)
(irg2015-02661)
(twedu-a01811-019) (=t13-3c59)
(u1b064) (=ninjal-170030010) (=jmj-090103)
(u2ff0-u77e2-u2ff1-u53e3-u767d) (=zihai-107525) (=irg2017-02931)
(u2ff0-u77e2-u2ff1-u53e3-u767d-var-001) (=t13-3945)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u8279-u216af) (=irg2017-04441)
(u2ff1-u2ff0-u77e2-u4e90-u7acb) (=irg2017-03258)
(u2ff1-u2ff0-u77e2-u4e90-u7acb-var-001) (=t13-3a6f)
(u2ff1-u53e3-u767d)
(u2ff1-u53e3-u767d-var-001)
(u2ff1-u548c-u65e5) (=toki-01039670)
(u2ff1-u77e5-u6708) (=toki-01042030)
(u2ff1-u77e5-u767e) (=zihai-107542)
(zihai-012601)
(zihai-023421)
(zihai-107503)
(zihai-109748)
(zihai-109926)
(ebag_s030-051)
(ebag_s072-153)
(ebag_s072-254)
(ebag_s111-053)
(fitzgerald_u-1b064)
(hdic-tanki03_hkrm-05090130)
(hdic_hkrm-05090130)
(hkcs_m667a)
(hkcs_u667a)
(u77e5)
[その他]
(u77e5-01)
(u77e5-02)
(u77e5-03)
(u77e5-03-var-001)
(u77e5-j) (=u77e5-ue0100) (=u77e5-k) (=u77e5-g) (=u77e5) (=koseki-267490) (=juki-77e5) (=jmj-018397) (=dkw-23935) (=aj1-02956)
(u77e5-t)
(u77e5-t03)
(k5-0ae5)
(koseki-900510) (=tron-09-835c) (=juki-ac3b)
(koseki-900520) (=juki-ac3c) (=tron-09-835d)
(u1b065) (=jmj-090104)
(u1b066) (=ninjal-170040010) (=jmj-090105)
(u2ff0-u77e2-u308b)
(u2ff0-u77e2-u4e90)
(u2ff0-u77e2-u4e90-var-001)
(zihai-038537)
(zihai-038810)
(fitzgerald_u-1b065)
(fitzgerald_u-1b066)
(hkcs_m77e5)
(hkcs_m77e5-p02-s00)
(hkcs_m77e5-p03-s00)
(hkcs_u77e5)
(takata_my-gaiji-0105)
(tomm_u77e5)
𭧝 (u2d9dd)
[その他]
(u2d9dd-jv) (=u2d9dd) (=extf-03285)
(hkcs_m2d9dd)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部