GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-067015 (『中華字海』670ページ 15番目) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6735) (u6735-01)
(u6735-02)
(u6735-02-var-001)
(u6735-g)
(u6735-g02)
(u6735-itaiji-001)
(u6735-jv) (=hdic_hkrm-03092330) (=otakusei_hkrm-03092330) (=u6735) (=dkw-14429) (=jmj-013587) (=u6735-ue0100) (=koseki-162460) (=aj1-19443)
(u2ff1-u2e84-u6728)
(u2ff1-u2e84-u6728-itaiji-001)
(u2ff1-u2e84-u6728-itaiji-002)
(u2ff1-u51e0-u672b)
(u2ff1-u51e0-u672b-02)
(u2ff1-u51e1-u6728)
(u2ff1-u5200-u6728)
(u2ff1-u5203-u6728)
(zihai-067015)
(zihai-073919)
(zihai-073923) (=hdic_hkrm-03092412)
(zihai-074311) (=hdic_hkrm-03092411)
(zihai-074312)
(zihai-074704)
(zihai-101014)
(hkcs_m6735)
(hkcs_m6735-p01-s00)
(hkcs_m6735-p02-s00)
(hkcs_m6735-p02-s01)
異體字: (u44b3)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u44b3-j) (=jmj-004000) (=u44b3-ue0101) (=u44b3-ue0100) (=u44b3) (=koseki-345930) (=juki-44b3) (=aj1-18494)
(koseki-346370) (=jmj-004001) (=u44b3-ue0102) (=u44b3-kv) (=juki-b976) (=dkw-30889)
(u2ff1-u8279-u6735) (=extd-06897)
(u2ff1-u8279-u6735-var-001) (=g-hc101359)
(zihai-026045) (=zihai-026216)
(hkcs_m44b3)
(u57f5)
[字典考正]
(u57f5-g) (=zihai-023039)
(u57f5-j) (=u57f5-ue0100) (=u57f5) (=koseki-059250) (=juki-57f5) (=jmj-009108) (=dkw-05190) (=aj1-14430)
(extf-01525)
(toki-01017240) (=heisei-tk01017240)
(zihai-024024)
(hkcs_m57f5)
(hkcs_u57f5)
(u6305)
[異體字(漢語大字典)]
(u6305-jv) (=cbeta-02415) (=linchuyi_hkrm-03051710) (=u6305) (=dkw-12030) (=jmj-012325) (=koseki-135280)
(hkcs_m6305)
(u6736)
[←简化字]
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6736-01)
(u6736-02)
(u6736-02-var-001)
(u6736-g)
(u6736-g01)
(u6736-g02)
(u6736-j) (=hdic_hkrm-03092340) (=cdpo-a05f) (=otakusei_hkrm-03092340) (=u6736-ue0100) (=u6736-k) (=u6736) (=sosho-u7fcf-002) (=koseki-162470) (=juki-6736) (=jmj-013588) (=dkw-14430) (=aj1-05143)
(u6736-t02)
(fitzgerald_jur486-itaiji-001)
(hkcs_m6736)
(u6742)
[異體字(漢語大字典)]
(u6742-01)
(u6742-01-itaiji-001) (=u305e3-01-var-001)
(u6742-02)
(u6742-g) (=u6742-jv) (=u6742)
(u6742-g01)
(u6742-itaiji-001)
(u6742-itaiji-003)
(u6742-itaiji-004)
(u6742-var-001)
(u6742-var-002)
(u2ff1-u4e5d-u6728) (=u6742-itaiji-002) (=gt-69250)
(zihai-150724)
(zihai-150906)
(zihai-150912)
(hkcs_m6742)
(u6857)
[異體字(漢語大字典)]
(u6857-j) (=otakusei_hkrm-03092231) (=u6857) (=dkw-14780) (=jmj-013913) (=u6857-ue0100) (=koseki-166430) (=juki-6857) (=aj1-17796)
(hdic_hkrm-03092231)
(hkcs_m6857)
𣎻 (u233bb)
[異體字(民國教育部)]
(u233bb-jv) (=u233bb)
(hkcs_m233bb)
𣎾 (u233be)
[異體字(漢語大字典)]
(u233be-jv) (=zihai-015115) (=u233be) (=dkw-14443) (=u233be-ue0100) (=koseki-162600)
(u233be-var-001)
(toki-01008250) (=u233be-ue0101)
(u18c81)
𣎿 (u233bf)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u233bf-jv) (=zihai-015419) (=koseki-162610) (=dkw-14444) (=u233bf)
(cbeta-10480)
𣏻 (u233fb)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u233fb-g)
(u233fb-jv) (=u233fb) (=koseki-164040) (=dkw-14572)
(u233fb-t)
(u2ff5-u4e43-u4eba)
(u2ff5-u4e43-u4eba-itaiji-001)
(u2ff5-u4e43-u4eba-itaiji-002)
(u2ff5-u4e43-u4eba-var-003)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部