GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

nyukan-f343 (入管外字 F343) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9720) (u9720) (=nyukan-f343) (=koseki-480350) (=dkw-42368)
(hkcs_m9720)
異體字: (u541f)
[入管正字]
(u541f) (=u541f-ue0101) (=u541f-ue0100) (=u541f-k) (=koseki-038580) (=juki-541f) (=jmj-008087) (=gt-04222) (=dkw-03330) (=aj1-01755)
(u541f-g)
(u541f-t)
(geog-qin-2110)
(k5-0adb) (=otakusei_hkrm-02027130)
(qin-ff111) (=geog-qin-2111)
(qin-ff112) (=geog-qin-2112)
(qin-ff113) (=geog-qin-2113)
(qin-ff114) (=geog-qin-2114)
(qin-ff115) (=geog-qin-2115)
(qin-ff116) (=geog-qin-2116)
(qin-ff117) (=geog-qin-2117)
(qin-ff118) (=geog-qin-2118)
(qin-ff119) (=geog-qin-2119)
(qin-ff120) (=geog-qin-2120)
(qin-ff122) (=geog-qin-2122)
(qin-ff123) (=geog-qin-2123)
(qin-ff124) (=geog-qin-2124)
(qin-ff125) (=geog-qin-2125)
(qin-ff128) (=geog-qin-2128)
(qin-ff244) (=geog-qin-2244)
(qin-ff245) (=geog-qin-2245)
(qin-ff246) (=geog-qin-2246)
(qin-ff249) (=geog-qin-2249)
(u2ff0-u53e3-u2b746) (=u541f-var-001) (=u541f-ue0102) (=juki-aebe) (=jmj-059417) (=gt-75812)
(u2ff1-u4e36-u200cc) (=unstable-bsh-f8b3)
(u2ff1-u826e-u516d) (=unstable-bsh-f88a)
(u2ff3-u826e-u4ea0-u4e3f) (=unstable-bsh-f88b)
(hkcs_m541f)
(tomm_u541f)
(u96f6)
[入管正字]
(u96f6-02)
(u96f6-02-var-001)
(u96f6-02-var-002)
(u96f6-02-var-003)
(u96f6-02-var-004)
(u96f6-g)
(u96f6-g01)
(u96f6-g02)
(u96f6-itaiji-001)
(u96f6-itaiji-002)
(u96f6-j) (=aj1-04021) (=jmj-027789) (=juki-96f6) (=u96f6-k) (=u96f6-ue0100) (=u96f6-ufe00) (=uf9b2) (=u96f6)
(u96f6-t)
(u96f6-t02)
(u96f6-var-001) (=dkw-42242) (=koseki-479050)
(u96f6-var-002)
(u96f6-var-003)
(twedu-a04475-011)
(twedu-a04475-016-1)
(u0030) (=xotarios_vheknum-0) (=aj1-20543) (=aj1-00247) (=c8-2131) (=aj1-00017) (=juki-0030)
(u0030-ufe00) (=u0030-var-001)
(u1d7ce)
(u1d7d8)
(u1d7e2) (=u07c0) (=u1d7f6) (=u1c50)
(u1d7ec)
(u24ea) (=c8-6473) (=aj1-08224)
(u24ff) (=aj1-10503) (=c8-652a)
(u2ff1-u211aa-u4ee4)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-002)
(u2ff1-u2e984-u4ee4) (=u96f6-itaiji-003)
(u2ff1-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u4ee4)
(u2ff1-u675f-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-002)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-003)
(u2ff3-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u592a-u9fb4)
(u3007) (=cbeta-33401) (=juki-3007) (=zihai-043102) (=unstable-u1b50f) (=u54e1-itaiji-001) (=u31e3) (=koseki-901950) (=gt-04091) (=dkw-h0077) (=aj1-00659)
(u3007-var-001)
(zihai-043329)
(hkcs_m96f6)
(hkcs_m96f6-p02-s00)
(hkcs_u96f6)
(sz_u96f6)
(u9712)
[異體字(民國教育部)]
(u9712) (=koseki-479940) (=dkw-42330)
(tenrei-5116a35)
(u2ff0-u4e91-u4eca)
(zihai-010201)
(zihai-010313)
(hkcs_m9712)
𩃬 (u290ec)
[異體字(漢語大字典)]
(u290ec) (=koseki-480110)
(ebag_s215-051)
(hkcs_m290ec)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部