GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u535e-08 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+535E「卞」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u535e) (u535e-02)
(u535e-02-var-001)
(u535e-02-var-002)
(u535e-02-var-003)
(u535e-02-var-004)
(u535e-08)
(u535e-g02)
(u535e-j) (=aj1-04315) (=juki-535e) (=j90-5246) (=u535e-ue0101) (=u535e-k) (=u535e) (=jmj-007868) (=koseki-032250) (=u535e-ue0100) (=dkw-02778)
(u535e-var-001)
(u535e-var-002)
(jmj-007869)
(k5-033b) (=ka-kc05981)
(koseki-032260) (=u535e-ue0102) (=zihai-013104) (=u535e-g)
(u2ff0-u535e-u21fe8)
(hkcs_m535e)
(hkcs_m535e-p02-s00)
(hkcs_u535e)
異體字: (u34c0)
[入管正字]
(u34c0)
(u2ff1-cdp-8dd8-u535c)
(hkcs_m34c0)
(u4e93)
[異體字(民國教育部)]
(u4e93-08)
(u4e93-jv) (=u4e93) (=kx-0086010) (=zihai-000204) (=kx-008610) (=koseki-003100) (=jmj-006443) (=gt-00336)
(dkw-00256)
(u2ff0-u4e93-u4e93)
(hkcs_m4e93)
(hkcs_m4e93-p02-s00)
(hkcs_m4e93-p03-s00)
(u5176)
[異體字(民國教育部)]
(u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-itaiji-002)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u722b-u4e93) (=u5176-itaiji-008)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(fitzgerald_jur047) (=juchen-010602)
(fitzgerald_jur066) (=juchen-010703)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)
(u5f01)
[異體字(漢語大字典)]
(u5f01-g) (=zihai-020021)
(u5f01-itaiji-002)
(u5f01-j) (=u5f01) (=dkw-09588) (=jmj-011124) (=u5f01-ue0101) (=u5f01-ue0100) (=u5f01-k) (=koseki-108440) (=juki-5f01) (=aj1-03627)
(u5f01-t)
(u5f01-ue0103)
(u5f01-var-001)
(u5f01-var-002)
(u5f01-var-003)
(k5-02da)
(toki-01028970) (=u5f01-ue0102)
(toki-01028980)
(u2ff1-u53b6-u215d3)
(u2ff1-u53b6-u215dc-03-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5349)
(u2ff1-u53b6-u5349-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927) (=toki-01018980) (=u5f01-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03) (=u5f01-03-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-003) (=u5f01-03-itaiji-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-05) (=u5f01-05-itaiji-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-05-var-001) (=u5f01-05-itaiji-003)
(u2ff1-u53b6-u5927-05-var-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-004)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-005)
(u2ff1-u53b6-u5bf8-var-001)
(zihai-031349)
(zihai-031404)
(hkcs_m5f01)
(hkcs_m5f01-p01-s00)
(hkcs_m5f01-p02-s00)
(hkcs_m5f01-p02-s01)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-069)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部