GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

kx-008610 (同文書局版『康熙字典』86ページ 10番目) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4e93) (u4e93-08)
(u4e93-jv) (=u4e93) (=kx-0086010) (=zihai-000204) (=kx-008610) (=koseki-003100) (=jmj-006443) (=gt-00336)
(dkw-00256)
(u2ff0-u4e93-u4e93)
(hkcs_m4e93)
(hkcs_m4e93-p02-s00)
(hkcs_m4e93-p03-s00)
異體字: (u4ea3)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u4ea3-g)
(u4ea3-jv) (=gt-00380) (=koseki-003500) (=jmj-006466) (=dkw-00289) (=u4ea3)
(u4ea3-t) (=u4ea3-h)
(kx-0088005) (=zihai-013105) (=kx-008805)
(hkcs_m4ea3)
(u5143)
[関連字(その他)]
(u5143-01)
(u5143-01-var-001)
(u5143-02)
(u5143-02-var-001)
(u5143-02-var-002)
(u5143-02-var-003)
(u5143-03)
(u5143-03-var-001)
(u5143-05)
(u5143-05-var-001)
(u5143-05-var-002)
(u5143-08)
(u5143-10)
(u5143-11)
(u5143-14)
(u5143-14-var-001)
(u5143-g01)
(u5143-g05)
(u5143-g11)
(u5143-itaiji-001)
(u5143-j) (=kx-0123006) (=aj1-01897) (=dkw-01340) (=juki-5143) (=kx-012306) (=u5143-ue0100) (=u5143)
(u5143-v)
(u5143-v01)
(u5143-v02)
(u5143-v05)
(u5143-var-001) (=gt-01735) (=zihai-011902) (=u5143-h) (=lgccc-0261) (=hkcs_u5143) (=u5143-g) (=koseki-015490) (=u5143-t) (=u5143-k) (=jmj-007213)
(kikkou-gen)
(sosho-u5143-001)
(u2ff0-u6c35-u5929) (=u6dfb-itaiji-003)
(u2ff1-u4e09-u513f-05)
(u3350) (=aj1-11947) (=c8-7979)
(unstable-nishiki-e292)
(fitzgerald_jur018) (=juchen-010410)
(fitzgerald_jur025) (=juchen-010505)
(fitzgerald_jur032) (=juchen-010504)
(hkcs_m5143)
(hkcs_m5143-p01-s00)
(hkcs_m5143-p02-s00)
(hkcs_m5143-p02-s02)
(hkcs_m5143-p03-s00)
(hkcs_m5143-p03-s01)
(hkcs_m5143-p03-s10)
(hkcs_m5143-p05-s00)
(hkcs_m5143-p05-s01)
(hkcs_m5143-p14-s00)
(umbreon126_u5143)
(u5176)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-itaiji-002)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u722b-u4e93) (=u5176-itaiji-008)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(fitzgerald_jur047) (=juchen-010602)
(fitzgerald_jur066) (=juchen-010703)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)
(u535e)
[異體字(民國教育部)]
(u535e-02)
(u535e-02-var-001)
(u535e-02-var-002)
(u535e-02-var-003)
(u535e-02-var-004)
(u535e-08)
(u535e-g02)
(u535e-j) (=aj1-04315) (=juki-535e) (=j90-5246) (=u535e-ue0101) (=u535e-k) (=u535e) (=jmj-007868) (=koseki-032250) (=u535e-ue0100) (=dkw-02778)
(u535e-var-001)
(u535e-var-002)
(jmj-007869)
(k5-033b) (=ka-kc05981)
(koseki-032260) (=u535e-ue0102) (=zihai-013104) (=u535e-g)
(u2ff0-u535e-u21fe8)
(hkcs_m535e)
(hkcs_m535e-p02-s00)
(hkcs_u535e)
(u5f00)
[異體字(民國教育部)]
(u5f00-02)
(u5f00-02-var-001)
(u5f00-04)
(u5f00-06) (=hkcs_u5f00-06)
(u5f00-08)
(u5f00-08-var-001)
(u5f00-14)
(u5f00-14-var-001)
(u5f00-j) (=aj1-16854) (=cdp-8b6f) (=gt-12078) (=jmj-011123) (=juki-5f00) (=kokuji-no-jiten-0019) (=koseki-003150) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-001) (=u5f00) (=u5f00-g) (=u5f00-ue0100) (=zihai-000203)
(cdp-89fd) (=u2ffb-u5140-u4e00) (=toki-01006520)
(cdp-89fd-06) (=u5f00-06-var-001) (=u2ffb-u5140-u4e00-var-001)
(cdp-89fd-14)
(gt-00342)
(u2ff5-u9580-u4e3c) (=zihai-155635)
(zihai-155651)
(zihai-156115)
(zihai-156334)
(zihai-156529)
(zihai-156536)
(hkcs_m5f00)
(hkcs_m5f00-p02-s00)
(hkcs_m5f00-p14-s00)
(hkcs_u5f00)
(hkcs_u5f00-02)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部