GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u56d7-08-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+56D7「囗」偏化変形部品 異體字) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u56d7) (u56d7-j) (=u56d7) (=jmj-008812) (=fzyouhei_u56d7) (=gt-05895) (=zihai-043101) (=u56d7-ue0100) (=u2f1e) (=koseki-053420) (=hkcs_u56d7) (=juki-56d7) (=dkw-04675) (=aj1-04459)
(cdp-8cc8) (=u56d7-itaiji-001)
(cdp-8cc8-03) (=u56d7-03-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08) (=u56d7-08-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08-var-001)
(cdp-8cc8-11)
(cdp-8cc8-11-var-001)
(cdp-8cc8-11-var-002)
(cdp-8cc8-var-001) (=u56d7-05-itaiji-001)
(cdp-8cc8-var-002)
(hkcs_m56d7)
(hkcs_m56d7-p05-s00)
異體字: (u2f1e)
[康煕部首(非漢字)]
(u53e3)
[同型異字]
(u53e3-01) (=u53e3-g01)
(u53e3-02)
(u53e3-02-var-001)
(u53e3-03) (=hkcs_u53e3-03)
(u53e3-04) (=hkcs_u53e3-04)
(u53e3-j) (=juchen-260001) (=zihai-038001) (=unstable-u1b526) (=u53e3-ue0100) (=u53e3-k) (=u53e3-g) (=u53e3) (=u2f1d) (=sawd-17222) (=kx-017101) (=kx-0171001) (=koseki-037510) (=juki-53e3) (=juchen-260000) (=jmj-008023) (=gt-04093) (=fzyouhei_u53e3) (=dkw-03227) (=aj1-01969)
(u53e3-t) (=u53e3-var-001)
(u53e3-t01)
(u53e3-t02)
(u53e3-t03)
(u53e3-t04)
(u53e3-v)
(u53e3-v01)
(u53e3-v03)
(u53e3-v04)
(u53e3-var-002)
(cdp-89c6) (=kesuuko_madoka-rune-k) (=twedu-a00480-003)
(cdp-89c6-04)
(cdp-89c6-04-var-001)
(cdp-89c6-04-var-002)
(cdp-89c6-05) (=cdp-89c6-var-001)
(u18bcf)
(u2ff4-u20003-u4eba)
(u2ffb-u31c7-u2572) (=u53e3-itaiji-001)
(u2ffb-u31c7-u2572-var-001)
(u2ffb-u4e28-u2010e) (=sosho-u53e3-001)
(zihai-001630)
(chanhenryfaihang_u53e3-02)
(fitzgerald_cop43)
(hkcs_m53e3)
(hkcs_m53e3-p01-s00)
(hkcs_m53e3-p01-s01)
(hkcs_m53e3-p01-s10)
(hkcs_m53e3-p01-s11)
(hkcs_m53e3-p02-s00)
(hkcs_m53e3-p03-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s01)
(hkcs_m53e3-p04-s02)
(hkcs_m55e3-c01)
(hkcs_u53e3-01)
(hkcs_u53e3-02)
(hkcs_u53e3-03-var-001)
(moonandsun20003_test1)
(tomm_u20675-04)
(tomm_u53e3-03)
(umbreon126_z-u53e3-01)
(u570b)
[異體字(漢語大字典)]
(u570b-08)
(u570b-itaiji-001) (=n-gtwinppx_kanjibeya-003-021)
(u570b-itaiji-002)
(u570b-itaiji-003)
(u570b-j) (=u570b-ue0100) (=u570b-k) (=u570b-g) (=u570b) (=koseki-054750) (=juki-570b) (=jmj-008866) (=dkw-04798) (=aj1-04467)
(u570b-t) (=twedu-a00734)
(u570b-v08)
(u570b-var-001) (=fudemame-e0fd)
(ak1-09095)
(k5-0e79)
(k5-0e7f)
(k5-0e83)
(k5-0e8e)
(koku-ty-00003)
(shincho-01810)
(toki-01016150)
(twedu-a00734-008-1)
(twedu-a00734-012)
(twedu-a00734-018)
(twedu-a00734-019)
(twedu-a00734-021)
(twedu-a00734-023)
(twedu-a00734-028)
(twedu-a00734-037)
(twedu-a00734-039)
(u2ff0-u570b-u570b)
(u2ff1-u6c11-u571f)
(u2ff1-u6c11-u571f-var-001)
(u2ff1-u6c11-u571f-var-002)
(u2ff4-u56d7-u22999)
(u2ff4-u56d7-u2ff1-u53bb-u706c) (=k5-0e94) (=cbeta-27498)
(u2ff4-u56d7-u4f17) (=honoka55_ruu7013)
(u2ff4-u56d7-u6b66)
(u2ff4-u56d7-u793a) (=unstable-bsh-e794)
(chunichidaijiten_guo2001)
(hkcs_m570b)
(hkcs_m570b-p01-s00)
(hkcs_m570b-p02-s00)
(hkcs_u570b)
(n-gtwinppx_u56fd)
(u570d)
[異體字(漢語大字典)]
(u570d-g)
(u570d-j) (=dkw-04806) (=u570d) (=u570d-ue0102) (=u570d-ue0100) (=koseki-054850) (=juki-570d) (=j90-5423) (=aj1-04468)
(u570d-k)
(u570d-t)
(u570d-ue0101) (=aj1-13528)
(u570d-ue0103) (=toki-01016190) (=juki-af3e)
(u570d-v)
(u570d-var-001) (=jmj-008868)
(u570d-var-002)
(u570d-var-003)
(j83-5423)
(jmj-008869)
(juki-af40) (=u570d-ue0104) (=jmj-008870)
(juki-af42) (=u570d-ue0105) (=jmj-008871)
(k5-0e95)
(tdcntd-141101)
(u2ff0-u570d-u21fe8)
(u2ff4-u56d7-u2d1c1)
(u2ff4-u56d7-u2e9ef) (=unstable-bsh-f3de)
(hkcs_m570d)
(kigo0355_tyu5349)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部