GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-126170 (法務省 戸籍統一文字 126170) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u6190) (u6190) (=linchuyi_hkrm-06093642) (=uf98f-k) (=uf98f) (=u6190-ufe00) (=u6190-ue0102) (=u6190-ue0100) (=u6190-k) (=koseki-126930) (=juki-6190) (=jmj-011907) (=j90-4e79) (=aj1-04033)
(u6190-g)
(aj1-14096) (=u6190-ue0101)
(juki-b1a6) (=u6190-ue0104) (=jmj-011908)
(koseki-126170) (=u6190-ue0103) (=jmj-011906) (=dkw-11206)
(hkcs_m6190)
(hkcs_u6190)
異體字: (u3955)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3955) (=koseki-122150) (=dkw-10838)
(u3955-var-001) (=jmj-001225)
(hkcs_m3955)
(u601c)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u601c) (=uf9ac-k) (=dkw-10461) (=aj1-04015) (=jmj-011462) (=juki-601c) (=koseki-117880) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-068ks) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-069k) (=u601c-k) (=u601c-ue0100) (=u601c-ue0101) (=u601c-ufe00) (=uf9ac)
(u601c-g) (=linchuyi_hkrm-06087540) (=u601c-ue0102) (=toki-01031550)
(u601c-t)
(u601c-var-001)
(zihai-060433)
(hkcs_m601c)
(hkcs_u601c)
(uf98f)
[UCS互換]
[入管正字]
𢠴 (u22834)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22834) (=koseki-127000) (=dkw-11207)
𢣶 (u228f6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u228f6-jv) (=linchuyi_hkrm-06093641) (=u228f6)
(koseki-128030) (=dkw-49115)
(hkcs_m228f6)
𥼭 (u25f2d)
[漢語俗字叢考]
(u25f2d-jv) (=u25f2d) (=koseki-303430) (=dkw-27146)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部