GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff0-u6708-u2ffb-u961d-cdp-85bf (漢字構造記述(IDS)「⿰月⿻阝〓」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u670d) (u670d-01)
(u670d-g) (=u670d-v) (=u670d-h) (=u670d-t) (=sawd-39809)
(u670d-itaiji-001)
(u670d-itaiji-002)
(u670d-itaiji-003) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-159)
(u670d-j) (=linchuyi_hkrm-02133533) (=linchuyi_hkrm-02133522) (=linchuyi_hkrm-02133420) (=u670d-ue0102) (=u670d-ue0100) (=u670d-k) (=koseki-161240) (=juki-670d) (=jmj-013528) (=j90-497e) (=fzyouhei_u670d) (=dkw-14345d) (=aj1-03568) (=u670d)
(aj1-14007) (=u670d-ue0101) (=dkw-14345) (=jmj-013527) (=u670d-ue0103) (=juki-b2de) (=koseki-161230)
(irg2017-04780)
(sawd-15911)
(twedu-a01843-012) (=t13-3c7e) (=c13-3c7e)
(twedu-a01843-013) (=t13-3b46)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-001)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-002)
(u2ff0-u6708-u2ffb-u961d-cdp-85bf)
(zihai-165505)
(hdic-tanki06_u670d-var-001)
(hdic_u670d-var-001)
(hkcs_m670d)
(hkcs_m670d-p01-s00)
(hkcs_m670d-p02-s00)
(hkcs_m670d-p04-s00)
(hkcs_u670d)
(kaido_u67d-var-001)
(simch-kx_t050502)
異體字: (u43dc)
[入管正字]
(u43dc) (=jmj-003786) (=dkw-29345) (=koseki-327400) (=u43dc-ue0100)
(toki-01041310) (=otakusei_hkrm-02118130) (=u43dc-ue0101)
(hkcs_m43dc)
(u43e2)
[入管正字]
(u43e2-jv) (=linchuyi_hkrm-02135240) (=cbeta-01525) (=u43e2) (=dkw-29383) (=u43e2-ue0101) (=u43e2-ue0100) (=koseki-327810) (=koseki-255660) (=jmj-003792) (=jmj-003791) (=extf-04904)
(dkw-22838)
(u2ff0-u2054e-u76ae)
(hkcs_m43e2)
(simch-kx_t079027)
(u68f4)
[入管正字]
[疑難字考釋與研究]
(u68f4-g)
(u68f4-jv) (=dkw-14982) (=koseki-169020) (=u68f4) (=jmj-014087)
(hdic_hkrm-03123310)
(hkcs_m68f4)
(hkcs_u68f4)
(simch-kx_t053419)
(u7295)
[入管正字]
(u7295) (=jmj-016862) (=koseki-226260)
(dkw-20122)
(u2f925) (=u7295-ufe00)
(hkcs_m7295)
(simch-kx_t070319)
(u7b99)
[異體字(漢語大字典)]
(u7b99) (=aj1-05994) (=j90-6439) (=juki-7b99) (=koseki-292790) (=u7b99-ue0100) (=u7b99-ue0102)
(u7b99-ue0101) (=dkw-26148) (=aj1-07848) (=j78-6439) (=juki-b7ae) (=koseki-292360) (=u7b99-ue0103)
(u2ff0-u6c35-u9b54) (=unstable-bsh-f383)
(u2ff0-u6c35-u9b54-var-001)
(ebag_s031-094)
(hdic-tanki06_hkrm-08069411)
(hkcs_m7b99)
(hkcs_u7b99)
𠬝 (u20b1d)
[異體字(漢語大字典)]
(u20b1d-02-itaiji-001)
(u20b1d-g) (=zihai-020610)
(u20b1d-j) (=u20b1d) (=juki-aab6) (=koseki-036180) (=dkw-03124) (=aj1-17340) (=u20b1d-ue0100)
(u20b1d-t) (=vn-20b1d) (=u20b1d-v)
(u20b1d-var-001) (=cdp-8bc1)
(u20b1d-var-002)
(u20b1d-var-003)
(cbeta-08446)
(gt-03957)
(u2ff8-cdp-88e2-cdp-85bf)
(u2ff8-u5369-u200cc)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e) (=u76ae-itaiji-002)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-001)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-002)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf-var-001)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf-var-002)
(u2ffb-u961d-cdp-85bf)
(zihai-020634)
(hkcs_m20b1d-p02-s00)
(hkcs_u20b1d)
(hkcs_u20b1d-08)
(inaz_u20b1d-var-001)
(n-gtwinppx_u20b1d)
(simch-kx_t016516)
𠬨 (u20b28)
[異體字(漢語大字典)]
(u20b28) (=zihai-020642) (=koseki-036340) (=dkw-48960)
𠬩 (u20b29)
[異體字(漢語大字典)]
(u20b29) (=dkw-03138) (=koseki-036370)
(u20b29-t)
(u20b29-var-001)
(zihai-020707)
(simch-kx_t016528)
𣍞 (u2335e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2335e) (=gt-18145)
(koseki-161100) (=gt-18144) (=dkw-14333)
(simch-kx_t050422) (=simch-kx_t050503)
𦨈 (u26a08)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26a08-jv) (=hdic_hkrm-03004120) (=hdic-tanki01_hkrm-03004120) (=u26a08) (=koseki-338930) (=dkw-30357)
(simch-kx_t050504)
𦨊 (u26a0a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26a0a)
(koseki-338940) (=dkw-30358)
𦨋 (u26a0b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26a0b) (=dkw-30359) (=koseki-338950)
𦨕 (u26a15)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26a15) (=koseki-339060) (=dkw-30371)
𦩟 (u26a5f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26a5f)
(dkw-30470)
(koseki-340120)
𨈞 (u2821e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2821e) (=koseki-430680)
(dkw-38051)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部